ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

UaVM 15/2006 vp - HE 185/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 185/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Etiopian demokraattisen liittotasavallan kanssa helmikuussa 2006 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomi pyrkii kahdenvälisillä sijoituksia edistävillä ja suojaavilla sopimuksilla turvaamaan yritysten ja teollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä ja lisäämään sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja alentamaan siten yritysten sijoituskynnystä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan käsiteltävänä oleva sopimus ei asiallisesti poikkea Suomen käyttämästä investointeja koskevasta mallisopimuksesta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Etiopian kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi. Valiokunta pitää siksi hyvänä, että sopimuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaukset työelämään liittyviin oikeuksiin. Valiokunta pitää tärkeänä ottaen huomioon Etiopian ympäristöongelmat, että sopimukseen sisältyy myös ympäristöä koskeva lauseke.

Etiopia kuuluu maailman köyhimpien maiden joukkoon, ja se on Suomen vanhimpia kehitysyhteistyön kohdemaita. Etiopian talous perustuu maataloudelle, josta 80 prosenttia etiopialaisista saa elantonsa. Suomen ja Etiopian välinen kauppa on vähäistä ja epätasapainossa Suomen hyväksi. Etiopiasta tuodaan Suomeen kahvia, raakanahkaa ja vuotia sekä tekstiilituotteita. Suomesta viedään Etiopiaan lähinnä koneita ja laitteita, paperia ja pahvia, kemikaaleja ja lääkeaineita. Etiopialaisten ostovoima on pysynyt alhaisena, ja edellytykset ulkomaisille investoinneille ovat edelleen heikot. Etiopian tavoitteena on kuitenkin laajentaa investointisopimusverkostoaan, jonka voidaan katsoa olevan askel kohti investointiystävällisempää ilmapiiriä maassa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Addis Abebassa 23 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn Suomen tasavallan ja Etiopian demokraattisen liittotasavallan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi