ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2001 vp

UaVM 16/2001 vp - HE 175/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 175/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 51/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Matti Aaltola ja yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Washington D.C:ssä 19 päivänä marraskuuta 1984 tehdyn sopimuksen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö on itsenäinen sijoitusyhtiö, joka kuuluu Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmään. Yhtiön tavoitteena on edistää Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen taloudellista kehitystä. Yhtiö tukee alueen kehitysmaiden yksityissektorin, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, toimintaa. Yhtiön tavoite on yksityissektorin vahvistumisen avulla lisätä työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä.

Yhtiön tavoitteet ovat esityksen mukaan yhteneväisiä Suomen kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa. Liittymällä sijoitusyhtiön perustamissopimukseen Suomi osoittaa sitoutumista Latinalaisen Amerikan taloudellisen kehityksen tukemiseen. Yhteistyön on arvioitu edistävän myös Suomen yritysten toimintamahdollisuuksia alueella. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan Suomen hyväksymiskirjan talletuspäivänä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esityksessä todetaan, että Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa.

Latinalaisen Amerikan investointiyhtiö on Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmään kuuluva sijoitusyhtiö, jonka jäsenenä on hallituksen esityksen mukaan tällä hetkellä 38 valtiota. Suomi on ollut Latinalaisen Amerikan kehityspankin jäsen vuodesta 1977 (SopS 34—35/1977). Latinalaisen Amerikan investointiyhtiön hallintoneuvosto on 20 päivänä maaliskuuta 2001 päättänyt hyväksyä viisi uutta jäsentä. Hyväksyttyjen jäsenten liittymisen jälkeen investointiyhtiöön kuuluu yhteensä 11 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Islantia lukuun ottamatta kaikki Pohjoismaat.

Yhtiön pääoma on esityksen mukaan vuonna 1999 tehdyn pääoman korottamisen jälkeen noin 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (vajaat 620 miljoonaa euroa). Suomen osuus pääomasta on esityksen mukaan 3,93 miljoonaa dollaria (vajaat 4,5 miljoonaa euroa), joista kaksi miljoonaa dollaria on maksettu esityksen mukaan etumaksuna jo vuonna 1998. Yhtiö on vuoden 2000 alkuun mennessä sijoittanut Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen hankkeisiin yhteensä 1,5 miljardia dollaria (noin 1,70 miljardia euroa).

Perustuslakivaliokunta on antanut sopimuksen hyväksymisestä lausunnon (PeVL 51/2001 vp). Lausunnossaan perustuslakivaliokunta toteaa, että eduskunnan suostumus on tarpeen sijoitusyhtiön perustamissopimuksen hyväksymiselle. Valiokunta toteaa lausunnossaan edelleen, että hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotus voidaan hallituksen esityksen sisältämästä ehdotuksesta poiketen käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 19 päivänä marraskuuta 1984 tehdyn sopimuksen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi johtolause muutettuna seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotus):

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti (poist.) säädetään:

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti Pelttari