ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2006 vp

UaVM 16/2006 vp - HE 199/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 199/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ma. lainsäädäntösihteeri Maria Pohjanpalo, ulkoasiainministeriö

finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi joulukuussa 2005 allekirjoitetun Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen sopimuksen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista. Euroopan metsäinstituuttia koskeva yleissopimus tuli voimaan syyskuussa 2005. Sopimuksella muutettiin jo olemassa olevan, Suomen yhdistyslain mukaisena yhdistyksenä toimivan Euroopan metsäinstituutin asema kansainväliseksi järjestöksi. Instituutti on kansainvälinen metsäntutkimusinstituutti, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa Euroopan metsätalouden ja -politiikan päätöksentekoa varten. Instituutin kotipaikka on Joensuussa. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä Euroopan metsäinstituutin oikeuskelpoisuus ja oikeudellinen asema kansainvälisenä järjestönä sekä instituutin ja sen henkilökunnan ne erioikeudet ja vapaudet, jotka instituutilla tulee olla tehtäviensä suorittamista varten. Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa instituutin oikeudenkäyntiin liittyvästä koskemattomuudesta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona Suomen hallitus on ilmoittanut instituutille hyväksyneensä sopimuksen. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005 Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen sopimuksen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi