ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2004 vp

UaVM 17/2004 vp - HE 202/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta (HE 202/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Genevessä 9 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn sopimuksen Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi.

Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestö perustettiin alunperin Sveitsin valtion toimesta vuonna 1998. Siitä tuli kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö vuonna 2002. Järjestön tavoitteena on auttaa resurssipulasta kärsiviä maita (vähiten kehittyneet maat, matala- ja keskitulotason maat ja siirtymätalousmaat) hyötymään globalisaatiosta ja multilateraalisesta kauppajärjestelmästä. Tähän pyritään avustamalla maita Maailman kauppajärjestön neuvotteluissa sekä työskentelyssä muiden kauppaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden kanssa, helpottamalla maiden aktiivista osallistumista monenkeskiseen kauppajärjestelmään sekä vahvistamalla näiden operationaalista kapasiteettia kauppakysymyksissä. Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestö toimii läheisessä yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen ja alueellisten ryhmittymien kanssa.

Järjestön tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen kauppa- ja kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Liittymällä järjestöön Suomi osoittaa sitoutumista kansainväliseen tavoitteeseen kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, integroimisesta kansainväliseen kauppa- ja talousjärjestelmään tasa-arvoisina jäseninä. Liittyminen järjestöön merkitsee Suomelle noin 1,4 miljoonan euron suuruisen jäsenmaksun maksamista järjestön toiminnan ensimmäisen viiden vuoden osalta.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta.

Perustamissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004. Perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä ajankohdasta, jona Suomen ratifiointi- tai hyväksymisasiakirja on talletettu sopimuksen tallettajana toimivalle Sveitsin hallitukselle. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 9 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn sopimuksen kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi

​​​​