ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2002 vp

UaVM 18/2002 vp - HE 28/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 28/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lähetystöneuvos Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Dominikaanisen tasavallan kanssa 27 päivänä marraskuuta 2001 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Dominikaanisen tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Suomen tekemillä kahdenvälisillä sijoituksia edistävillä ja suojaavilla sopimuksilla pyritään turvaamaan teollisuutemme sijoituksiin liittyvät toimintaedellytykset. Sopimusten tarkoituksena on edistää sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja varmistaa suomalaisille sijoituksille syrjimätön kohtelu muiden maiden sekä kohdemaiden omien yritysten sijoituksiin nähden. Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Dominikaanisen tasavallan kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Suomen vienti Dominikaaniseen tasavaltaan oli vuonna 2000 yhteensä noin 49,3 miljoonaa euroa ja tuonti noin 22,9 miljoonaa euroa. Suomen viennissä merkittävä tekijä on ollut energiahuollon kehittäminen ja esimerkiksi dieselvoimaloiden vienti.

Ulkoasiainvaliokunta on muuttanut voimaansaattamislain 2 §:n sanamuotoa perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan esittämän kannan mukaisesti siten, että tarkempia säännöksiä voimaansaattamislain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella (ks. UaVM 16/2002 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Santo Domingossa 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Dominikaanisen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna seuraavasti:

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti  Pelttari