ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2014 vp

UaVM 19/2014 vp - HE 287/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 287/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, yksikön päällikkö Kaija Suvanto ja ulkoasiainsihteeri Juha Mustonen, ulkoasiainministeriö

Viitetiedot

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt asiaa ennakollisesti UTP-asiana (UTP 25/2014 vp Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaation "Resolute Support"; Suomen ja Naton välinen osallistumis- ja rahoitussopimus), koska sopimusta koskevat neuvottelut viivästyivät ja hallituksen esitys voitiin antaa eduskunnalle vasta nyt.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa (Resolute Support -operaatio) Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton (Naton) välillä kirjeenvaihdolla Naton kirjeen mukaisesti tehtävän sopimuksen ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Naton kirje ja Suomen puoltava vastaus muodostaisivat sopimuksen Suomen osallistumisesta operaatioon.

Suomi on osallistunut Afganistanin vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin vuodesta 2002 lähtien. Suomi oli alusta lähtien mukana Afganistanin vakauttamisen kannalta välttämättömissä International Security Assistance Force (ISAF) -joukoissa. ISAF-joukot korvataan vuoden 2015 alusta suppeammalla Resolute Support -operaatiolla. Tasavallan presidentin on määrä päättää osallistumisesta Resolute Support -operaatioon eduskunnan kuulemisen jälkeen tämän vuoden puolella. Sopimuksen tarkoituksena on sopia Suomen ja Naton välillä Suomen osallistumisesta Resolute Support -operaatioon Afganistanissa. Sopimus koskee osallistumis- ja rahoitusjärjestelyitä ja sopimuksella ulotetaan Naton ja Afganistanin välinen sopimus joukkojen asemasta koskemaan myös Suomea operaatiokumppanina.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kirjeenvaihdolla tehtävä sopimus tulee voimaan Suomen ja Naton välillä Suomen vastauskirjeen antamispäivänä. Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan samaan aikaan kun Resolute Support -operaatio käynnistyy, eli 1 päivänä tammikuuta 2015. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ulkoasiainvaliokunta käsitteli laajasti Afganistanin tilannetta ja Suomen osallistumista maan kehityksen tukemiseen sekä Resolute Support -operaatioon mietinnössään UaVM 18/2014 vp. Resolution Support -operaatiolla jatketaan ISAF-kriisinhallintaoperaation työtä kouluttamalla ja avustamalla Afganistanin turvallisuusviranomaisia Kabulissa ja neljässä maakunnallisessa keskuksessa. Ulkoasiainvaliokunta muistutti, että Afganistanin tilanne on edelleen erittäin hauras, ja puolsi Suomen osallistumista RS-operaatioon osana maan kokonaisvaltaista tukemista. Valiokunta katsoi, että Suomen ja muiden avunantajien tulee olla valmiita jatkamaan Afganistanin tukemista edellyttäen, että Afganistan sitoutuu toteuttamaan suunnitellut uudistukset.

Käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on vahvistaa kirjeenvaihdon kautta tehtävällä sopimuksella Suomen osallistuminen RS-operaatioon noin 80 henkilöllä. Sopimuksella ulotetaan lisäksi Naton ja Afganistanin välinen joukkojen asemaa koskeva sopimus (SOFA) sitomaan myös Suomea.

Sopimus koskee muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan käyttöä, vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista eräissä tapauksissa sekä joukkojen ja henkilöstön erioikeuksia ja vapauksia. Koska sopimuksella ulotetaan Naton ja Afganistanin välinen sopimus joukkojen asemasta koskemaan myös Suomea, merkitsee se, että Afganistanin lainsäädäntö otetaan huomioon. Saadun selvityksen mukaan lainkäyttövallan osalta lähdetään siitä, että Afganistan antaa lainkäyttöoikeuden Naton ja sen kumppanimaiden henkilöstöstä näille itselleen ja luopuu omastaan. Suomen henkilöstön osalta lainkäyttövaltaa käyttää siis Suomi.

Hallituksen esityksen ja saadun selvityksen perusteella sopimuksen keskeinen sisältö vastaa Suomen Nato-rauhankumppanuuden perussopimuksiaPfP SOFA ja sen ensimmäinen lisäpöytäkirja (SopS 64 ja 65/1997), PfP SOFA:n Pariisin pöytäkirjaan viittaava toinen lisäpöytäkirja (SopS 72 ja 73/2005), Suomen ja Naton välinen tietoturvallisuussopimus (SopS 7 ja 8/2013).. Käsittelyssä oleva osallistumissopimus on eräänlainen yhdistelmä Naton SOFA:aa ja YK:n osallistumissopimuksia (esim. UNIFIL -operaatio, UaVM 11/2012 vp).

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Lainsäädännönalaan kuuluvat mm. SOFA:n useat velvoitteet, kurinpitovalta, verotus sekä vahingonkorvausvastuu.

Hallituksen esityksen mukaan sopimus voidaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jörn Donner /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili  Lahnalampi

​​​​