ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

UaVM 2/2003 vp - HE 14/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 14/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kaupallinen neuvos Jari Gustafsson, kauppa- ja teollisuusministeriö

yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia siten, että kauppa- ja teollisuusministeriölle säädetyt tehtävät siirretään ulkoasiainministeriölle. Esitys on osa vireillä olevaa kauppapoliittisten asioiden uudelleen organisointia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet hakemukset siirtyisivät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Ilkka Kanerva /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili Lahnalampi

​​​​