ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2007 vp

UaVM 2/2007 vp - HE 35/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 35/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Marja Lehto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kingstonissa maaliskuussa 1998 tehdyn pöytäkirjan Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan tarkoituksena on määrätä järjestölle tiettyjä lisäerioikeuksia ja vapauksia ja täsmentää Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen erioikeuksia ja vapauksia sekä oikeushenkilöllisyyttä koskevia määräyksiä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tuli kansainvälisesti voimaan toukokuussa 2003, ja siihen on tähän mennessä sitoutunut 22 valtiota. Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona hyväksymiskirja on talletettu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeudet ja vapaudet ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan kansainvälisen käytännön mukaisia ja tarpeellisia järjestön tehtävien riippumattoman hoitamisen kannalta. Järjestön päämaja sijaitsee Kingstonissa Jamaikalla, joten järjestön erioikeuksien ja vapauksien käytännön merkitys Suomessa on vähäinen. Erioikeuksilla ja vapauksilla olisi käytännön merkitystä erityisesti verotuloihin, jos järjestön palveluksessa toimisi Suomen kansalaisia tai merenpohjajärjestöllä olisi Suomessa toimintaa, josta olisi odotettavissa verotuloja. Esityksen mukaan kumpaakaan ei ole.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Kingstonissa 27 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyn pöytäkirjan Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pertti Salolainen /kok
 • vpj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk (osittain)
 • Tanja Saarela /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Jukka  Salovaara