ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2013 vp

UaVM 2/2013 vp - HE 21/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä huhtikuuta 2013 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 21/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Pöytäkirjan tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaisessa tavanomaisessa tarkistusmenettelyssä siten, että perussopimuksiin liitettäisiin Lissabonin sopimusta koskevia Irlannin kansan huolenaiheita käsittelevä pöytäkirja.

Pöytäkirjan taustalla ovat Lissabonin sopimuksen voimaantulon viivästykset, tarkemmin ottaen Irlannin erityisongelmien ratkaiseminen. Pöytäkirjassa Irlannille annetaan oikeudelliset takeet siitä, ettei Lissabonin sopimus vaikuta eräisiin Irlannin perustuslain määräyksiin, jotka koskevat oikeutta elämään, perhettä ja koulutusta, ja ettei Lissabonin sopimuksella myöskään vaikuteta unionin verotukselliseen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti kukin jäsenvaltio ratifioi Irlantia koskevan pöytäkirjan valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Suomessa tämä tarkoittaa perustuslain 8 luvussa säädettyä kansainvälisten velvoitteiden hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyä.

Esitys sisältää lakiehdotuksen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2013, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu siihen mennessä, tai muussa tapauksessa sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa viimeisenä tämän toimenpiteen suorittavan jäsenvaltion ratifioimiskirjan tallettamista. Pöytäkirjan voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun pöytäkirjan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Juha Sipilä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Svinhufvud