ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

UaVM 2/2014 vp - HE 203/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2013 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 203/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2013 Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyt isäntämaasopimukset. Tarkoitus on, että kehitysrahaston ja ympäristörahoitusyhtiön kanssa vuonna 1999 tehtyjen isäntämaasopimusten voimassaolo päättyy, kun uudet sopimukset tulevat voimaan.

Sisällöllisesti isäntämaasopimuksia uudistettaisiin vain osittain. Uudistuksen taustalla on Suomen Pohjoismaiden Investointipankin kanssa lokakuussa 2010 tekemä uusi isäntämaasopimus, joka tuli voimaan vuonna 2011. Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön asema ja oikeudellinen kehys ovat samankaltaiset kuin Pohjoismaiden Investointipankilla, ja näillä kolmella on läheinen hallinnollinen yhteys toisiinsa. Näin ollen on katsottu tarpeelliseksi uudistaa Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehtyjä isäntämaasopimuksia vastaamaan Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehtyä isäntämaasopimusta. Keskeisin uudistus on kirjata sopimuksiin määräys siitä, että Pohjoismaiden kehitysrahasto ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö ovat kansainvälisiä järjestöjä. Lisäksi sopimuksiin esitetään muutoksia, jotka ovat tarpeen voimassa olevien sopimusten täsmentämiseksi.

Kumpikin sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona Suomen hallitus on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun kyseessä oleva sopimus tulee voimaan.

Esitykseen sisältyy lisäksi lakiehdotus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja lakiehdotus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun uudet isäntämaasopimukset tulevat voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2013 Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) kanssa tehdyt isäntämaasopimukset. Tarkoituksena on, että sopimukset voimaan tullessaan korvaisivat aiemmat isäntämaasopimukset. Sisällöllisesti uudistus ei ole merkittävä.

Eduskunta hyväksyi vuonna 2010 (VaVM 46/2010 vp) Suomen Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa tehdyn uuden isäntämaasopimuksen (SopS 124—125/2010). Käsittelyssä olevien Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön asema ja oikeudellinen kehys ovat samankaltaiset kuin Pohjoismaiden Investointipankilla, ja näillä kolmella on läheinen hallinnollinen yhteys. Valiokunta pitää sen vuoksi perusteltuna uudistaa Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehtyjä isäntämaasopimuksia vastaamaan Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehtyä isäntämaasopimusta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Timo Heinonen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riitta Myller /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili  Lahnalampi