ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2002 vp

UaVM 20/2002 vp - HE 60/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta (HE 60/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö

finanssineuvos Reijo Virtanen, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

johtaja Petri Peltonen, Tekes

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §, jotka koskevat ulkoasiainhallinnon ulkopuolisen henkilöstön toimintaa Suomen ulkomaanedustustoissa. Tarkoituksena on muuttaa ulkoasiainhallintolakia siten, että eri viranomaisten lähettämien virkamiesten toiminnasta edustustossa säädettäisiin laissa vain yleiset perusteet ja tarkemmat säännökset annettaisiin valtioneuvoston asetuksessa. Tämä avaisi mahdollisuuksia uusille hallinnollisille järjestelyille. Edustustoissa toimittaisiin kuitenkin pääsääntöisesti ulkoasiainhallinnon viroissa. Yksityisoikeudellisten tahojen kytkentää edustustoon koskevaan säännökseen ehdotetaan pienehköjä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 aikana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Nyt ulkoasiainhallintolakiin ehdotetut muutokset pohjautuvat ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon vuonna 1999 ulkoasiainhallintolakia koskeneesta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä (UaVM 9/1999 vp). Ulkoasiainvaliokunta totesi mainitussa mietinnössä tarpeen selvittää mahdolliset erityisasiantuntijoita koskevat lainsäädännön muutostarpeet.

Ulkoasiainvaliokunta pitää tarpeellisena, että ulkoasiainhallintoa koskevan lainsäädännön toimivuutta seurataan myös jatkossa. Lainsäädännön tavoitteena tulee olla mahdollisimman sujuva yhteistyö Suomen kansainvälisten etujen turvaamisessa ulkoasiainhallinnon, muun valtionhallinnon sekä muiden toimijoiden, muun muassa Tekesin, välillä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Kimmo Kiljunen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti  Pelttari