ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2002 vp

UaVM 21/2002 vp - HE 64/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä toukokuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 64/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lähetystöneuvos Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uruguayn itäisen tasavallan kanssa 21 päivänä maaliskuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Uruguayn itäisen tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Suomen tekemillä kahdenvälisillä sijoituksia edistävillä ja suojaavilla sopimuksilla pyritään turvaamaan teollisuutemme sijoituksiin liittyvät toimintaedellytykset. Sopimusten tarkoituksena on edistää sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja varmistaa suomalaisille sijoituksille syrjimätön kohtelu muiden maiden sekä kohdemaiden omien yritysten sijoituksiin nähden. Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Uruguayn kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Suomen vienti Uruguayihin on ollut suuruudeltaan noin 8—9 miljoonaa euroa ja koostunut paperista, väriaineista ja televiestintälaitteista. Suomalaisilla yrityksillä ei valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä ole teollisia investointeja Uruguayssa. Tuonti Uruguaysta Suomeen on ollut vähäistä.

Ulkoasiainvaliokunta on muuttanut voimaansaattamislain 2 §:n sanamuotoa perustuslakivaliokunnan lausunnoissaan esittämän kannan mukaisesti siten, että tarkempia säännöksiä voimaansaattamislain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella (ks. UaVM 16/2002 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Montevideossa 21 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna seuraavasti:

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Kimmo Kiljunen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti  Pelttari