ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2002 vp

UaVM 24/2002 vp - HE 82/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 82/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystöneuvos Jukka Nystén ja ulkoasiainsihteeri Mikko Makkonen, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi El Salvadorin tasavallan kanssa 20 päivänä toukokuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä El Salvadorin tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Suomen tekemillä kahdenvälisiä sijoituksia edistävillä ja suojaavilla sopimuksilla pyritään turvaamaan teollisuutemme sijoituksiin liittyvät toimintaedellytykset. Sopimusten tarkoituksena on edistää sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja varmistaa suomalaisille sijoituksille syrjimätön kohtelu muiden maiden sekä kohdemaiden omien yritysten sijoituksiin nähden. Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia El Salvadorin kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Suomen ja El Salvadorin kauppavaihto on toistaiseksi ollut varsin vähäistä. Suomen vientitilastossa El Salvador oli 54. suurin vientimaa 0,13 prosentin osuudella. Paperi on ollut tärkein vientituote. El Salvadorista on Suomeen tuotu lähinnä kahvia, mausteita ja sähkökondensaattoreja. Maa oli vuoden 2000 Suomen tuontitilastossa sijalla 82; sen osuus Suomen tuonnista oli 0,01 prosenttia. Suomalaiset yritykset eivät toistaiseksi ole tehneet maahan merkittäviä investointeja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja El Salvadorin tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Jyrki Katainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos   Antti  Pelttari