ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2002 vp

UaVM 25/2002 vp - HE 108/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä (HE 108/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Suomen ja Norjan välillä voimassa olevien sopimusten perusteella maiden välinen raja käydään kahdenkymmenenviiden vuoden välein. Tämän mukaisesti suoritettiin rajankäynnit vuosina 1871, 1896—1897, 1925, 1950 sekä 1975—1976. Viimeksi raja käytiin vuonna 2000. Rajankäynnin perusasiakirjat allekirjoitettiin Oslossa joulukuun lopulla 2001.

Rajankäynnin yhteydessä todettiin Inarijoen syväväylän, jota raja seuraa, olevan selvä Vuolit Gálgojávrin seudulla. Alueella on kaksi saarta, joiden välissä vuoden 1975—1976 raja kulkee. Edellisessä rajankäynnissä seudulla ei voitu osoittaa selvää syväväylää. Vuoden 2000 rajankäynnin tulosten mukaan syväväylä kulkee nyt läntisen saaren länsipuolitse. Tämän johdosta läntinen saari ehdotetaan siirrettäväksi Norjalta Suomelle. Lisäksi syväväylän muutos rajankäyntien välissä aiheuttaa joitakin vähäisempiä maa- ja vesialueiden muutoksia koko Tenon vesistön alueella.

Esitys rajan kulusta perustuu syväväylään, joka on tutkittu heinäkuun lopulla vuonna 2000 otetuilla ortoilmakuvilla ja joka on tarkastettu myöhemmin maastotutkimuksilla ja luotauksilla. Kyseiset valtakunnanrajan muutokset vaativat eduskunnan suostumuksen.

Vuoden 2000 rajankäynnin molemminpuolisesta hyväksymisestä on tarkoitus sopia noottienvaihdolla Norjan hallituksen kanssa sen jälkeen, kun eduskunta on antanut suostumuksensa rajalinjan muutoksiin. Vahvistetut rajalinjan muutokset saatetaan tämän jälkeen voimaan asetuksella. Norjan hallitus on hyväksynyt rajalinjan muutokset kesäkuun lopulla 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta antaa suostumuksensa seuraaviin Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetun rajankäynnin johdosta ehdotettuihin valtakunnan alueen muutoksiin:

1) ne maa- ja vesialueet, jotka jäävät uuden valtakunnanrajan ja vanhan valtakunnanrajan väliin ja sijaitsevat Norjan puolella uutta valtakunnanrajaa, tulevat kuulumaan Norjaan ja

2) ne maa- ja vesialueet, jotka jäävät uuden valtakunnanrajan ja vanhan valtakunnanrajan väliin ja sijaitsevat Suomen puolella uutta valtakunnanrajaa, tulevat kuulumaan Suomeen.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos   Antti Pelttari

​​​​