ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

UaVM 3/2001 vp - HE 41/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ulkoasiainneuvos Teppo Takala, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bosnia ja Hertsegovinan kanssa 1 päivänä marraskuuta 2000 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Bosnia ja Hertsegovinan itsenäistymisen jälkeen kesällä 1992 alkanut sota päättyi loppuvuodesta 1995 Daytonissa ja Pariisissa tehtyihin rauhansopimuksiin. Daytonin rauhansopimusten toteutumista valvoo mittava kansainvälinen hallinto YK:n johdolla. Bosnian alueella toimivat myös monikansalliset SFOR-rauhanturvajoukot, joiden toimintaan myös Suomi on osallistunut vuodesta 1996 lähtien.

Tuhoisan sodan jälkeen edellytykset talouden kehittymiselle Bosnia ja Hertsegovinassa ovat olleet heikot. Kansainvälisen tuen avulla on pyritty luomaan edellytykset maan talouden elvyttämiselle, jonka tavoitteena on ollut maan infrastruktuurin jälleenrakentaminen, toimivan hallinnon luominen sekä maan vaiheittainen siirtyminen markkinatalouteen. Bosnia ja Hertsegovinassa on säädetty eräitä talouden elvyttämiseen tähtääviä uusia lakeja, kuten yksityistämislaki heinäkuussa 1998 sekä ulkomaisia investointeja koskeva laki samoin vuonna 1998. Esityksen perusteluiden mukaan ulkomaisten investointien saaminen maahan on kuitenkin eri syistä ollut hidasta, vaikka maahan on tehty mm. auto- ja alumiiniteollisuuteen liittyviä investointeja.

Vuonna 1999 tehdyllä Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksella pyrittiin osaltaan luomaan suotuisat edellytykset alueelle kohdistuville investoinneille. Vakaussopimuksen puitteissa on esimerkiksi hyväksytty kattava ohjelma investointiolosuhteiden parantamiseksi.

Esityksen mukaan suomalaisilla yrityksillä ei tällä hetkellä ole Bosnia ja Hertsegovinassa investointeja. Myös kauppavaihto Suomen ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä on ollut vähäistä. Sopimuksen tekemisellä pyritään luomaan suotuisat edellytykset Suomesta Bosnia ja Hertsegovinaan suuntautuville sijoituksille.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sopimus vastaa yleispiirteiltään Suomen sijoitusten suojaamista koskevia sopimuksia ja on Suomen neuvotteluille asettamien tavoitteiden mukainen. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Bjarne Kallis /skl
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Saara Karhu /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Antti  Pelttari