ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2002 vp

UaVM 31/2002 vp - HE 252/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 252/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Riikka Laatu ja yksikön päällikkö Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Namibian tasavallan kanssa 31 päivänä lokakuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Namibian tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Suomi pyrkii kahdenvälisellä sijoituksia edistävällä ja suojaavalla sopimuksella turvaamaan yritysten ja teollisuuden yleiset toimintaedellytykset Namibiassa. Investointisuojasopimus pyrkii suojaamaan sijoituksia poliittisilta riskeiltä ja lisäämään sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja alentamaan siten yritysten sijoituskynnystä. Sopimus edellyttää suomalaisten sijoitusten syrjimätöntä kohtelua muiden maiden sekä kohdemaan omien yritysten sijoituksiin nähden.

Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Namibian kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi. Valiokunta pitää siksi hyvänä, että sopimuksen johdanto-osaan on sisällytetty viit-taukset työelämään liittyviin oikeuksiin samoin kuin ympäristöä koskeva lauseke.

Namibian vienti koostuu puolijalokivistä ja jalokivistä sekä arvometalleista, kalatuotteista, uraanista ja painetuista paperituotteista ym. Suorien ulkomaisten sijoitusten määrä oli 1990–luvulla keskimäärin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, vuonna 2000 niitä tehtiin yhteensä 114 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Suomi pyrkii edistämään Namibian vakautta ja luomaan edellytykset kestävälle kehitykselle. Suomen ja Namibian väliset taloussuhteet ovat vaatimattomat. Viennin arvo Suomesta Namibiaan vuonna 2001 oli 1,139 miljoonaa euroa ja koostui sähkölaitteista, radioista, televisioista. Suomen tuonnin arvo Namibiasta oli vuonna 2001 11 000 euroa.

Namibia on Suomen keskeinen kehitysyhteistyökumppani ja vuonna 2001 kehitysavun määrä oli 7,10 miljoonaa euroa. Namibia on nykyisin keskituloinen maa ja sen bruttokansantuote on 2 000 Yhdysvaltain dollaria. Suomen tavoitteena onkin kehitysyhteistyön periaatepäätöksen mukaisesti laajentaa taloudellista yhteistyötä kehitysyhteistyöpohjaisesta toiminnasta markkinaehtoisempaan suuntaan luomalla suotuisammat edellytykset kaupalle ja investointitoiminnalle. Valiokunta katsoo, että kahdenvälinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus tukee tätä prosessia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Nami-bian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi