ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2002 vp

UaVM 32/2002 vp - HE 262/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 262/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Intian tasavallan kanssa 7 päivänä marraskuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Intian tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Suomi pyrkii kahdenvälisellä sijoituksia edistävällä ja suojaavalla sopimuksella turvaamaan yritysten ja teollisuuden yleiset toimintaedellytykset Intiassa. Investointisuojasopimus pyrkii suojaamaan sijoituksia poliittisilta riskeiltä ja lisäämään sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja alentamaan siten yritysten sijoituskynnystä.

Sopimus vahvistaa suomalaisen investoijan suojaa, mutta se ei saadun selvityksen mukaan poista kaikkia perusongelmia. Sopimusneuvottelut olivat valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikeat, mutta sopimuksen voidaan arvioida antavan suomalaisille sijoituksille riittävän suojan poliittiselta riskiltä ja lisäävän investointiympäristön ennakoitavuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Intian kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Intia on yksi Aasian nopeimmin kehittyvistä maista. Bruttokansantuote on kasvanut koko 1990-luvun 5,6 prosentin vuositasolla. Yli miljardin ihmisen väestönkasvu ja ympäristöongelmien laajuus ovat Intialle valtava haaste. Intian osuus maailmankaupasta on vain 0,7 prosenttia. Intian vienti perustuu pääasiassa tekstiileihin, jalokiviin, koneteollisuuden tuotteisiin ja kemikaaleihin. Huolimatta yksityistämisprosessista sekä talouselämän avautumisesta Intian taloutta pidetään edelleen eräänä maailman protektionistisimmista. Suorat ulkomaiset sijoitukset ovat Intian talouskehitykselle ensiarvoisen tärkeitä.

Suomen ja Intian väliset kauppasuhteet ovat vaatimattomat. Suomen vienti Intiaan vuonna 2001 oli arvoltaan 215 miljoonaa euroa vastaten 0,5 prosentin osuutta Suomen kokonaisviennistä. Koneiden ja laitteiden osuus viennistä oli 33 prosenttia. Lupaavimpia uusia aloja ovat langaton viestintä, energiahuolto, bioteknologia ja terveydenhuolto. Suomen tuonti Intiasta vuonna 2001 oli arvoltaan 86 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia kokonaistuonnista. Intiassa toimii jo yli 30 suomalaisyritystä, pääasiassa metalli-, rakennus-, kaivosteollisuus- sekä telekommunikaatio- ja satamalaitetoimialueilla. Monet yritykset suunnittelevat Intian toimipisteestään koko Aasian kattavaa aluekonttoria.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy New Delhissä 7 päivänä  marraskuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili Lahnalampi