ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2002 vp

UaVM 35/2002 vp - A 4/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi valtioneuvoston asetuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta (A 4/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystösihteeri Anna Sotaniemi, ulkoasiainministeriö

ASETUS

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15.9.1993 päätöslauselman 864 (1993), jolla päätettiin jäsenvaltioita sitovasti Angolanvastaisista pakotteista. Pakotetoimet kattoivat tietyin poikkeuksin aseiden ja sotatarvikkeiden vientikiellon sekä öljyn ja öljytuotteiden vientikiellon. Pakotteet pantiin Suomessa täytäntöön 6.10.1993 voimaantulleella asetuksella Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (848/1993).

Angolaa koskevia pakotteita kiristettiin turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1127 (1997), 1173 (1998) ja 1176 (1998), joista johtuvat velvoitukset on saatettu Suomessa voimaan 11.12.1997 annetulla asetuksen muutoksella (1127/1997) ja 21.8.1998 annetulla asetuksen muutoksella (622/1998). Päätöslauselmalla 1173(1998) asetetut finanssipakotteet on pantu täytäntöön myös neuvoston asetuksella (EY) N:o 1705(1998) tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "Uniã Nacional para a Independência Total de Angola"n" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/1997 kumoamisesta.

Turvallisuusneuvosto hyväksyi 9.12.2002 päätöslauselman 1448 (2002), jolla välittömästi ja täysimääräisesti lakkautetaan Angolanvastaiset pakotteet. Pakotteiden lakkauttamisen teki mahdolliseksi rauhanprosessin menestyksellinen loppuunsaattaminen. Näin ollen asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä on kumottava.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus on tullut voimaan 30.12.2002.

Käsillä oleva asetus on ilmoitettu eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 §:n mukaisesti eduskunnan tietoon ja eduskunnalla on mahdollisuus kumota se.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä oleva asetus perustuu eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain säännöksiin ja on ulkoasiainvaliokunnan mielestä tarpeellinen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

ettei käsiteltävänä olevaa asetusta ole kumottava.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Henrik Lax /r
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi

​​​​