ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2004 vp

UaVM 4/2004 vp - HE 87/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

yksikön päällikkö Jukka Nystén, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Nicaraguan tasavallan kanssa 17 päivänä syyskuuta 2003 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Nicaraguan tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Suomi pyrkii kahdenvälisellä sijoituksia edistävällä ja suojaavalla sopimuksella turvaamaan yritysten ja teollisuuden yleiset toimintaedellytykset. Investointisuojasopimus pyrkii suojaamaan sijoituksia poliittisilta riskeiltä ja lisäämään sijoitusympäristön ennakoitavuutta ja alentamaan siten yritysten sijoituskynnystä. Investointisuojasopimus on myös osa Suomen kehitysyhteistyöpolitikkaa — kehityksen edellytyksiä pyritään laajentamaan myös investointien kautta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään myös poliittista dialogia Nicaraguan kanssa ihmisoikeuksien edistämiseksi. Valiokunta pitää siksi hyvänä, että sopimuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaukset työelämään liittyviin oikeuksiin samoin kuin ympäristöä koskeva lauseke.

Nicaragua on yksi maailman köyhimmistä valtioista, työttömyysaste on korkea ja taloudellinen tilanne on heikko. Maa on riippuvainen ulkomaisesta avusta. Vuosikymmeniä jatkunut sisällissota aina 1990-luvulle saakka yhdessä luonnonkatastrofien ja perushyödykkeiden, kuten kahvin, hintakehityksen myötä on rajoittanut maan taloudellista kehitystä. Talouden hieman elvyttyä ulkomaiset sijoitukset Nicaraguaan ovat kasvaneet. Nicaragua on viime vuosina pyrkinyt lisäämään houkuttelevuuttaan ulkomaisten investointien kohteena ja neuvotellut uusia investointisuojasopimuksia. EU-maista Nicaragualla on sopimukset Ison-Britannian, Ranskan, Espanjan, Saksan, Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden kanssa.

Nicaraguan tärkeimmät vientituotteet vuonna 2001 olivat kahvi, kala, liha ja sokeri ja tärkeimmät vientimaat olivat Yhdysvallat, El Salvador, Honduras, Saksa ja Costa Rica. Tuonti koostui pääasiassa kulutushyödykkeistä, teollisuuden laitteista ja öljytuotteista.

Suomen ja Nicaraguan välinen kauppa on ollut vähäistä. Vuonna 2002 Suomen vienti Nicaraguaan oli arvoltaan 663 000 euroa ja koostui pääasiassa koneista ja laitteista. Tuonnin arvo vuonna 2002 oli 3,9 miljoonaa euroa, käsittäen lähinnä kahvia ja tupakkaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Managuassa 17 päivänä syyskuuta 2003 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Perho /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi

​​​​