ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

UaVM 4/2007 vp - HE 10/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2007 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Jukka Nystén, kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori ja ulkoasiainsihteeri Theresa Zitting, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Indonesian tasavallan kanssa 12 päivänä syyskuuta 2006 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevilla kahdenvälisillä sopimuksilla turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sopimusmaissa ja kohennetaan sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Investointisuojasopimuksilla turvataan mm. sijoitusten oikeudenmukainen kohtelu, varojen siirto, suoja mielivaltaisilta pakkolunastuksilta ja puolueeton riitojenratkaisumenettely. Investointisuojasopimuksen kautta voidaan näin ollen tuntuvasti vähentää sijoitusten tekemiseen liittyviä ns. poliittisia riskejä ja madalletaan investointikynnystä, mikä edesauttaa taloussuhteiden kehittämistä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Indonesian kanssa allekirjoitettu sopimus sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta vastaa olennaisilta osiltaan investointisuojasopimuksia koskevaa Suomen mallisopimusta. Indonesia on Kaakkois-Aasian suurin talous ja Suomen merkittävä talouskumppani alueella. Kauppa ja investoinnit Indonesiaan kuitenkin romahtivat Aasian talouskriisin 1997—1998 sekä Indonesian sisäisten levottomuuksien takia. Kauppa ja investoinnit ovat nyt elpymässä Indonesian talouden voimakkaan kasvun myötä, ja investointisuojasopimuksen odotetaan kohentavan suomalaisten yritysten investointimahdollisuuksia.

Sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan investointisuojasopimuksen, jonka ehdot ovat uutta sopimusta huonompia. Vanha sopimus ei sisällä laajaa kansallista ja suosituimmuuskohtelua, eli periaatetta, jonka mukaan sijoituksiin sovelletaan parhaita olemassa olevia ehtoja.

Sopimuksen johdanto-osaan ei sisälly suoraa viittausta kansainvälisesti tunnustettuihin työelämään liittyviin oikeuksiin. Tätä viittausta valiokunta on pitänyt hyvänä investointisuojasopimusten piirteenä, koska valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista (UaVM 13/2005 vp). Suoran viittauksen sijaan johdannossa on maininta kestävästä kehityksestä, mikä on valiokunnan saaman selvityksen mukaan neuvotteluissa saavutettu kompromissi ja pitää periaatteessa sisällään niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin kestävän kehityksen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006 tehdyn Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Pekka Haavisto /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Juha Korkeaoja /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Jukka  Salovaara