ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2003 vp

UaVM 5/2003 vp - A 1/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä kesäkuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi valtioneuvoston asetuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta (A 1/2003 vp).

Asiantuntijat

Kirjallisen lausunnon on antanut

lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi, ulkoasiainministeriö

ASETUS

Irakin hyökättyä Kuwaitiin elokuussa 1990 ja sen kieltäydyttyä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti vetäytymästä sieltä, turvallisuusneuvosto hyväksyi 6.8.1990 YK:n peruskirjan VII luvun nojalla päätöslauselman 661(1990) Irakiin kohdistetuista kattavista talouspakotteista. Pakotteet, jotka alkuvaiheessa kohdistuivat myös Irakin miehittämään Kuwaitiin, ovat muodostuneet erityisesti yleisestä maastatuonti- ja maastavientikiellosta ja tällaisen toiminnan edistämisestä, lentokiellosta sekä kiellosta luovuttaa varoja Irakiin. Viimeksi mainitun takia Irakin ulkomailla olevat varat ovat olleet jäädytettyinä. Irakin vastaisia pakotteita on muutettu useaan otteeseen. Viime vuosina tiettyjen, pääasiassa siviiliväestön välttämättömiin tarpeisiin tarkoitettujen tuotteiden toimittaminen Irakiin on ollut mahdollista ns. oil-for-food-ohjelman puitteissa.

Pakotteet pantiin Suomessa täytäntöön 10.8.1990 voimaantulleella asetuksella Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (680/1990). Turvallisuusneuvoston pakotteisiin myöhemmin tehdyt muutokset on Suomessa pantu voimaan 5.10.1990 annetulla asetuksen muutoksella (903/1990), 15.3.1991 annetulla asetuksen muutoksella (522/1991), 16.4.1992 annetulla asetuksen muutoksella (337/1992), 31.1.1995 annetulla asetuksen muutoksella (131/1995), ja 30.12.1996 annetulla asetuksen muutoksella (1356/1996). Irakin vastaiset talouspakotteet (pl. asevientikielto) on pantu täytäntöön myös neuvoston asetuksella (EY) N:o 2465/1996 (muutos (EY) N:o 1346/2002).

Turvallisuusneuvosto hyväksyi 22.5.2003 päätöslauselman 1483(2003), jolla lakkautetaan välittömästi Irakin vastaiset pakotteet, asevientikieltoa lukuunottamatta. Päätöslauselma sisältää myös finanssipakotteiden kaltaisia velvoitteita. Saddam Husseinin hallituksen ja sen toimielinten ulkomailla olevat sekä hallinnon jäsenten, heidän lähiomaistensa ja heidän puolestaan toimineiden luonnollisten tai oikeudellisten henkilöiden ulkomaille siirtämät varat ja taloudelliset resurssit tulee jäädyttää ja siirtää päätöslauselmalla perustettuun Irakin kehitysrahastoon. Lisäksi valtioiden tulee kieltää Irakista laittomasti siirrettyjen kulttuuriesineiden kauppa.

Päätöslauselman mukaiset talouspakotteet tullaan normaalikäytännön mukaan panemaan täytäntöön EU:n neuvoston yhteisellä kannalla sekä sitä toimeenpanevalla neuvoston asetuksella, jonka rikkomisesta rangaistaan siten kuin eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetussa laissa (659/1967) ja rikoslaissa säädetään. Vakiintuneen käytännön mukaisesti asevientikielto tullaan panemaan täytäntöön neuvoston yhteisellä kannalla ja puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevan lain (242/1990) nojalla.

Näin ollen asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä on kumottava.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.6.2003. Asetus on ilmoitettava eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 §:n mukaisesti eduskunnan tietoon, ja sillä on mahdollisuus kumota se.

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä oleva asetus perustuu eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain säännöksiin ja on ulkoasiainvaliokunnan mielestä tarpeellinen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

ettei käsiteltävänä olevaa asetusta ole kumottava.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi