ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2003 vp

UaVM 6/2003 vp - A 2/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi asetuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (A 2/2003 vp).

Asiantuntijat

Kirjallisen lausunnon on antanut

  lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi, ulkoasiainministeriö

ASETUS

Turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä toukokuuta 2003 päätöslauselman 1483(2003), jolla lähtökohtaisesti lakkautetaan välittömästi vuodesta 1990 voimassa olleet Irakin vastaiset pakotteet. Päätöslauselmalla jätetään kuitenkin voimaan Irakiin kohdistunut asevientikielto. Valtioiden tulee myös kieltää Irakista laittomasti siirrettyjen kulttuuriesineiden vienti ja tuonti sekä kauppa. Tämän lisäksi päätöslauselma sisältää myös finanssipakotteiksi luokiteltavia velvoitteita. Saddam Husseinin ja hänen hallintonsa ylimpien virkamiesten, heidän lähiomaistensa sekä heidän puolestaan, johdollaan tai valvonnassaan toimivien luonnollisten tai oikeudellisten henkilöiden, elinten tai yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit tulee jäädyttää. Jäädytetyt varat tulee lisäksi siirtää päätöslauselmalla perustettuun Irakin kehitysrahastoon. Varojen siirto ei koske sellaisia varoja, jotka ovat ennen 22 päivänä toukokuuta 2003 syntyneen panttioikeuden tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman päätöksen kohteena. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 661(1990) perustettu komitea nimeää ne tahot, joihin edellä mainitut toimenpiteet kohdistuvat.

Valtioneuvoston 28 päivänä toukokuuta 2003 hyväksymällä asetuksella (414/2003) kumottiin 9 päivänä elokuuta 1990 annettu asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (680/1990 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

EU:n neuvoston 7 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymällä yhteisellä kannalla (2003/495/ YUTP) ja sitä toimeenpanevalla asetuksella (EY) N:o 1210/2003 kumotaan Irakiin vuodesta 1990 kohdistuneet, YK:n asettamia pakotteita toimeenpanevat EU:n pakotteet. Tämän lisäksi yhteisellä kannalla ja asetuksella toimeenpannaan päätöslauselman 1483(2003) pakotteiden luonteiset velvoitteet, jäädytettyinä olevien varojen siirtoa lukuun ottamatta.

Päätöslauselman jäädytettyinä olevien varojen siirtoa koskeva velvoitteen toimeenpano ei kuulu Euroopan yhteisön toimivaltaan. Näin ollen siitä tulee antaa Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston asetus.

Asetuksen 1 §:n mukaan se täydentää EU:n neuvoston hyväksymän asetuksen asettamia velvoitteita päätöslauselman 1483(2003) toimeenpanemiseksi. Asetuksen 2 §:ssä säädetään jäädytettyjen varojen siirtoa koskevasta velvoitteesta sekä sitä koskevista em. poikkeuksista. 3 §:n mukaan asetuksen määräysten rikkomisesta on voimassa, mitä Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetussa laissa säädetään.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Käsiteltävänä oleva asetus perustuu eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain säännöksiin ja on ulkoasiainvaliokunnan mielestä tarpeellinen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

ettei käsiteltävänä olevaa asetusta ole kumottava.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi