ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2012 vp

UaVM 6/2012 vp - HE 19/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 19/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Eräiden kansainvälisten velvoitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevien lakien voimaantulosäännökset ehdotetaan maaliskuun alussa 2012 voimaantulleen perustuslain tarkistuksen takia muutettaviksi siten, että lait tulisivat voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävän ajankohdan asemesta valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tällaisia lakeja on yhteensä 39 kappaletta. Samassa yhteydessä voimaantulosäännöksiin lisättäisiin valtioneuvostolle valtuus antaa asetus sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin kulloinkin kyseessä olevan kansainvälisen velvoitteen alkuperäinen voimaansaattamislaki tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Timo Heinonen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi