ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

UaVM 7/2005 vp - HE 74/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 74/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

hallitusneuvos Fredrik Forsberg, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta lokakuussa vuonna 2004 tehdyn sopimuksen sekä lain muutossopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen mukaan edellä mainituille pohjoismaisille sihteeristöille ja niiden henkilökunnalle myönnetyt erioikeudet ja vapaudet tulevat koskemaan myös Pohjoismaista kulttuurirahastoa ja sen henkilökuntaa. Pohjoismainen kulttuurirahasto on sitä koskevan sopimuksen vuonna 2003 tehdyllä muutoksella todettu itsenäiseksi oikeushenkilöksi. Pohjoismaisia sihteeristöjä koskevalla sopimusmuutoksella myös muutetaan Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön nimi nimeksi Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö ja korvataan nimike puheenjohtajiston sihteeri sanalla neuvoston johtaja.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen hyväksymisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kun sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Oslossa 29 päivänä lokakuuta 2004 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston oikeudellista asemaa koskevan 13 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Liisa Jaakonsaari /sd
 • vpj. Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • jäs. Ulla Anttila /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok
 • vjäs. Antti Kaikkonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Raili  Lahnalampi

​​​​