ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2009 vp

UaVM 7/2009 vp - HE 90/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Kenian välillä syyskuussa 2008 tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevilla kahdenvälisillä sopimuksilla turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sopimusmaissa ja kohennetaan sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Investointisuojasopimuksilla turvataan mm. sijoitusten oikeudenmukainen kohtelu, varojen siirto, suoja mielivaltaisilta pakkolunastuksilta ja puolueeton riitojenratkaisumenettely. Investointisuojasopimuksen kautta voidaan näin ollen tuntuvasti vähentää sijoitusten tekemiseen liittyviä ns. poliittisia riskejä ja madalletaan investointikynnystä, mikä edesauttaa taloussuhteiden kehittämistä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Kenian kanssa allekirjoitettu sopimus sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta vastaa olennaisilta osiltaan investointisopimuksia koskevaa Suomen mallisopimusta. Suomen ja Kenian välinen kauppa ja investoinnit ovat toistaiseksi olleet vähäisiä.

Kenia on valiokunnan saaman selvityksen mukaan hitaasti toipumassa vuoden 2007 vaalien jälkeisestä kaaoksesta. Maan talouden siirtäminen pysyvämmälle kasvu-uralle edellyttää uudistuksia. Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu suotuisan toimintaympäristön luominen investointien houkuttelemiseksi etenkin infrastruktuuriin ja maatalouteen. Voimaan astuessaan Suomen sopimus luo uuden standardin Kenian sopimuksille. Sopimus huomioi lisäpöytäkirjalla Kenian aseman kehitysmaana. Lisäpöytäkirja mahdollistaa tietyin ehdoin toimet, joilla tuetaan kenialaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Sopimus edistää huomattavasti Keniassa olevia ja uusia suomalaisia investointeja koskevaa kohtelua ja suojaa.

Sopimuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus kansainvälisesti tunnustettuihin työelämään liittyviin oikeuksiin, mitä valiokunta on pitänyt myönteisenä investointisopimuksiin kuuluvana piirteenä, koska valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pertti Salolainen /kok
 • vpj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Eero Heinäluoma /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Olli-Pekka  Jalonen