ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2014 vp

UaVM 8/2014 vp - HE 3/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 3/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

osastopäällikkö Jarno Syrjälä ja yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä syksyllä 2013 Suomen ja Palestiinan välillä tehdyn sopimuksen Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta.

Helsingissä toimiva palestiinalaisedustusto ja sen henkilökunta ja perheenjäsenet eivät tähän saakka ole nauttineet diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisia erioikeuksia ja vapauksia Suomessa lukuun ottamatta suoraan tuloverolaista johtuvaa tuloverovapautta, joka on myönnetty diplomaattisessa tai muussa siihen rinnastettavassa edustustossa palveleville muiden maiden kansalaisille. Sopimuksella Suomi myöntää edustustolle saman kohtelun kuin täysivaltaiselle suurlähetystölle ja edustuston nimi muuttuu Palestiinan edustustoksi.

Edustuston aseman korottamisen taustalla on Pohjoismaiden yhteinen näkemys siitä, että kaikissa Pohjoismaissa palestiinalaisedustustoilla tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen asema. Sopimuksella Suomi haluaa omalta osaltaan tukea palestiinalaisten valtionrakennuspyrkimyksiä ja rohkaista jatkamaan presidentti Abbasin johdolla aloitettuja neuvotteluja Israelin kanssa kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi.

Sopimuksen myötä Palestiinan edustustolle ja sen lähetetylle henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään erioikeudet ja vapaudet, jotka vastaavat täysivaltaiselle suurlähetystölle myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia, joista keskeisimpiä nykytilaan verrattuna ovat vapautus välillisistä veroista, tulleista ja autoverosta, edustuston ja sen henkilöstön loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus. Sopimuksen tekeminen ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista.

Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus sopimuksen hyväksymistä edellyttävien sisäisten menettelyjen loppuun saattamisesta on vastaanotettu. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen taustalla on Pohjoismaiden ministerineuvoston päätös (marraskuu 2012), että palestiinalaisedustustojen asemaa Pohjoismaiden pääkaupungeissa parannetaan ja yhdenmukaistetaan. Suomessa tämä tarkoittaa, että palestiinalaisedustustolle, sen henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään Wienin diplomaattisia suhteita koskevan yleissopimuksen (SopS 4/1970) erioikeudet ja vapaudet.

Valiokunta toteaa, että esityksen mukaan sopimuksen tekeminen Palestiinan kanssa ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista. Esityksen mukaan sopimuksella halutaan kuitenkin osaltaan tukea palestiinalaisten valtionrakennuspyrkimyksiä ja rohkaista jatkamaan neuvotteluja Israelin kanssa kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi.

Suomi on parantanut palestiinalaisedustuston asemaa kahdesti, vuosina 2010 ja 2011, käytännön toimilla, mutta palestiinalaisedustusto ja sen henkilöstö eivät tällä hetkellä nauti Suomessa diplomaattisia erioikeuksia ja vapauksia. Esityksen tavoitteena on, että Suomi myöntäisi palestiinalaisedustustolle saman kohtelun kuin täysivaltaiselle suurlähetystölle. Keskeisiä muutoksia olisivat, että edustuston nimi muuttuisi Palestiinan edustustoksi, vapautus välillisistä veroista, tulleista sekä auto- ja ajoneuvoverosta sallittaisiin ja edustustolle ja sen henkilöstölle myönnettäisiin loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Jörn Donner /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jussi Niinistö /ps
 • Juha  Sipilä /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi

​​​​