ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp

UaVM 9/2009 vp - HE 114/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 114/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi huhtikuussa 2006 sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen ja Panaman välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevilla kahdenvälisillä sopimuksilla turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sopimusmaissa ja kohennetaan sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Investointisuojasopimuksilla turvataan mm. sijoitusten oikeudenmukainen kohtelu, varojen siirto, suoja mielivaltaisilta pakkolunastuksilta ja puolueeton riitojenratkaisumenettely. Investointisuojasopimuksen kautta voidaan näin ollen tuntuvasti vähentää sijoitusten tekemiseen liittyviä ns. poliittisia riskejä ja madaltaa investointikynnystä, mikä edesauttaa taloussuhteiden kehittämistä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Panaman kanssa allekirjoitettu sopimus sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta vastaa olennaisilta osiltaan investointisopimuksia koskevaa Suomen mallisopimusta. Suomen ja Panaman välinen kauppa ja investoinnit ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Vuotuinen kauppavaihto on tilastojen mukaan ollut noin 15 miljoonaa euroa.

Panama on Väli-Amerikan kehittynein maa, joka on viime vuosien voimakkaan talouskehityksen lisäksi kyennyt hyödyntämään Latinalaisen Amerikan standardien mukaan erittäin hyvää hallintoa, rahoitusmarkkinoiden avoimuutta ja maan rauhallisia oloja. Tavoitteena on luoda maasta alueen logistinen ja taloudellinen keskus. Panama tarjoaa suomalaisille yrityksille liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuuksia, jotka liittyvät lähinnä kanavan laajennukseen ja suunnitteilla olevaan konttisatamahankkeeseen.

Sopimuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus kansainvälisesti tunnustettuihin työelämään liittyviin oikeuksiin, mitä valiokunta on pitänyt myönteisenä investointisopimuksiin kuuluvana piirteenä, koska valiokunta pitää tärkeänä, että taloudellisen yhteistyön avulla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pertti Salolainen /kok
 • vpj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Olli-Pekka  Jalonen