VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2001 vp

VaVM 1/2001 vp - HE 11/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen (HE 11/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa.

Asiantuntijat

Sivistys- ja tiedejaostossa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

toimistopäällikkö Kalevi Vanhanen, Helsingin kaupunki

tekninen johtaja Toivo Vainiotalo, Helsingin yliopisto

yliopistokiinteistöjen johtaja Erkki Aho, Senaatti-kiinteistöt

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa Valtion kiinteistölaitokselle, 1.3.2001 lukien Senaatti-kiinteistöt, kahden valtion omistaman kiinteistön luovutukselle. Valtion kiinteistölaitos luovuttaisi aluevaihdossa Helsingin yliopiston rahastoille valtion omistamaksi katsottavan osan Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 140 tontista 20 ja tontilla sijaitsevat rakennukset vaihtoarvolla 71 000 000 markkaa sekä Helsingin kaupungille Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin 21649 tontista 8 noin 54 000 m2 suuruisen määräalan 110 000 000 markan kauppahinnasta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä. Valiokunta on tehnyt ehdotukseen Valtion kiinteistölaitoksen 1.3.2001 tapahtuneen nimenmuutoksen edellyttämät muutokset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta päättää antaa suostumuksensa sille, että Senaatti-kiinteistöt luovuttaa seuraavat Suomen valtion omistamat kiinteistöt:

— Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 140 tontilla 20 sijaitsevat rakennukset ja Suomen valtion omistuksessa olevaksi katsottava osa tontista Helsingin yliopiston rahastoille 71 000 000 markan vaihtoarvosta aluevaihdossa, jossa Helsingin yliopiston rahastot luovuttaa valtion omistamalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelin 207 tontilla 10 sijaitsevan pinta-alaltaan noin 6 040 brm2 suuruisen D-talo -nimisen rakennuksen vaihtoarvoltaan 44 500 000 markkaa ja maksaa välirahaa 26 500 000 markkaa, ja

— Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin 21649 tontista nro 8 noin 54 000 m2 suuruinen määräala 110 000 000 markan vähimmäiskauppahinnasta, ja muutoin Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen määräämin ehdoin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /skl
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Uotila /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​