VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2009 vp

VaVM 1/2009 vp - HE 6/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista (HE 6/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2009 ja 2010 tehtävien poistojen enimmäismäärät korotettaisiin kaksinkertaisiksi säännönmukaisten poistojen enimmäismääriin verrattuna.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2009 sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun huojennuksen. Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esitys on osa lisätalousarvioon sisältyvää elvytyspakettia, ja sen tarkoituksena on edistää uusia tuotannollisia investointeja vuosina 2009 ja 2010. Näinä vuosina käyttöön otettujen uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenosta saisi tehdä korotetut poistot verovuosilta 2009 ja 2010.

Korotetut poisto-oikeudet koskisivat kaikkia verovelvollisia, joilla on tehtaita tai työpajoja. Merkitystä ei olisi siten esim. yrityksen koolla, sijainnilla tai toimialalla. Poistojen enimmäismäärä olisi kaksinkertainen säännönmukaisiin poistoihin nähden. Uusia rakennuksia koskeva vuotuinen enimmäispoisto olisi siten näiltä vuosilta 14 prosenttia ja uusia koneita ja laitteita koskeva vastaava poisto 50 prosenttia.

Ehdotus merkitsee verokertymän osittaista lykkääntymistä myöhempään ajankohtaan. Esityksen on arvioitu pienentävän näin verotuottoja noin 65 milj. euroa vuodelta 2009 ja noin 83 milj. euroa vuodelta 2010.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna eikä katso olevan aihetta laajentaa erillislain soveltamisalaa tai -aikaa;

Esitys perustuu ensinnäkin hallituksen päätökseen toteuttaa poisto-oikeuksien korotus aiemmin voimassa olleiden lakien mukaisesti. Vaikka lain nimenä on tuotannollisten investointien korotetut poistot ja soveltamisalaa koskevassa 1 §:ssä puhutaan tuotannollisessa toiminnassa käytettävistä rakennuksista, lain soveltamisalana on 2 §:n mukaisesti tehtaat ja työpajat. Lain soveltamisessa ei siten lähdetä liikkeelle tuotannollisen toiminnan määrittelystä, vaan siitä, mitä pidetään verotuksessa tehtaana tai työpajana. Näiden osalta oikeuskäytäntö on puolestaan vakiintunut.

Soveltamisalan rajaaminen tehtaisiin ja työpajoihin on perusteltua myös sen vuoksi, että nykyinen taloustilanne on aiheuttanut ongelmia etenkin teollisuudessa, johon lain vaikutukset pääosin kohdistuvat. Lain lyhyen soveltamisajan vuoksi ei ole perusteltua myöskään luoda uusia soveltamisrajoja, jotka kuormittavat verohallintoa ja muutoksenhakuelimiä. Lisäksi esityksen taloudelliset vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat, jos soveltamisalaa laajennettaisiin muihinkin rakennuksiin kuin tehtaisiin ja työpajoihin.

Lain lyhyen soveltamisajan tarkoituksena puolestaan on saada investoinnit käynnistymään nopeasti ja vaikutukset kohdistumaan vuosiin, jolloin taloudellinen tilanne on nykyisten ennusteiden mukaan heikoimmillaan. Soveltamisajan pitkittäminen saattaisi lykätä investointien aloittamista.

Valiokunta ei pidä myöskään aiheellisena poiketa poistojen kirjanpitosidonnaisuudesta tai muista voimassa olevista poistosäännöksistä lyhytaikaisen erillislain vuoksi. Valiokunta huomauttaa lisäksi, ettei poistojen kirjanpitosidonnaisuudella ole vaikutusta yrityksen nettovarallisuuslaskentaan. Nettovarallisuuden laskennassa omaisuus arvostetaan verotuksessa poistamatta olevaan hankintamenoon. Sillä, onko vastaava poisto vähennetty kirjanpidossa vai ei, ei siis ole merkitystä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok (osittain)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Markku Rossi /kesk (osittain)
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Valto Koski /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​