VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2010 vp

VaVM 1/2010 vp - HE 242/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen veronkantolain 9 §:n muuttamisesta (HE 242/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Sari Siegberg, valtiovarainministeriö

maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, Valtiokonttori

ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Verohallitus

veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry

K irjallisen lausunnon ovat antaneet Finanssialan Keskusliitto, valtiovarainministeriö ja Veronmaksajain Keskusliitto.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry ja Keskuskauppakamari ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veron suoritusajankohtaa koskevia veronkantolain säännöksiä. Laista poistettaisiin säännös, jossa määritellään, milloin ulkomailla suoritettu vero on katsottava maksetuksi. Se korvattaisiin sekä ulkomailla että kotimaassa suoritettuihin veroihin sovellettavalla säännöksellä, jonka mukaan maksu katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana. Muutokset johtuvat yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä voimaantulosäännöstä koskevin muutoksin.

Kun kansainvälinen maksunvälitys euroalueella tehostuu yhteiseen euromaksualueeseen siirryttäessä, on tärkeää, että veron suoritusajankohtaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että ne eivät suosi toisessa valtiossa olevan pankin maksupalvelun käyttämistä Suomessa toimivan pankin sijasta. Ulkomailla tapahtuneita maksuja koskevasta säännöksestä, jonka mukaan vero katsotaan maksetuksi eräpäivänä, jos se on kirjattu veronkantoviranomaisen tilille viimeistään viikon kuluessa eräpäivästä, on ehdotuksen mukaisesti syytä luopua ja siirtyä yhtenäiseen, maksupaikasta riippumattomaan veron maksuajankohdan määrittelyyn.

Ehdotuksen mukaan maksu katsottaisiin tehdyksi sinä päivänä, jona se on kirjattu maksajan tililtä, jos tieto maksu- tai veloituspäivästä välittyy maksun mukana. Suomessa toimivat pankit välittävät nykyisinkin maksupäivätiedon, joten näiden osalta esitys ei merkitse muutosta.

Esitys merkitsisi muutosta vain ulkomailla toimivien pankkien asiakkaille. Myös ulkomaisten pankkien on mahdollista välittää maksupäivätieto Suomeen tapahtuvista maksuista, joskaan se ei nykyisin kuulu ulkomaisten tilisiirtostandardien mukaan maksunsaajalle välittyviin tietoihin. Jos maksupäivätieto ei välity maksun yhteydessä, maksu katsottaisiin suoritetuksi silloin, kun se maksetaan veronkantoviranomaisen tilille. Viivästysseuraamuksilta välttyäkseen maksajan olisi tällöin varauduttava maksunvälityksen vaatimaan aikaan ja tehtävä maksu niin ajoissa, että se on eräpäivänä veronkantoviranomaisen tilillä. SEPA-järjestelmän myötä maksunvälityksen vaatima aika lyhenisi: vuoden 2012 alusta maksun tulee olla maksunsaajan pankin tilillä seuraavana työpäivänä maksutoimeksiannon vastaanottamisesta. SEPA-alueen ulkopuolisia pankkeja käyttäen aika voisi olla selvästi pitempikin.

Valiokunta pitää muutoksen yhteydessä välttämättömänä, että muutoksesta tiedottamista ja mahdollisia verovelvollisten maksutapaa koskevien järjestelyjen toteuttamista varten varataan riittävä aika ennen lain voimaantuloa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lain voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi siten, että laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. Ajankohta olisi sama, jona maksupalveludirektiivin kansalliseen voimaansaattamiseen liittyvä lainsäädäntö on tarkoitettu tulevaksi voimaan. Maksupalveludirektiivillä luodaan oikeudellinen perusta yhtenäiselle euromaksualueelle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok (osittain)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd (osittain)
 • Matti Kauppila /vas
 • Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Heli Paasio /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​