VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp

VaVM 1/2013 vp - HE 173/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 173/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kirsi Haapakoski, Verohallinto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kyproksen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi marraskuussa 2012 tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan.

Sopimus ja pöytäkirja rakentuvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Ne sisältävät määräyksiä, joilla toiselle sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä verolainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi niissä on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotietojen vaihtoa koskevia määräyksiä.

Sopimus ja pöytäkirja tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään niiden voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen ja pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen ja pöytäkirjan kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Kypros on viimeinen EU:n jäsenvaltioista, jonka kanssa Suomella ei ole voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta (verosopimus). Suomella oli viime vuoden lopussa voimassa oleva veropimus yhteensä 72 valtion ja yhden itsehallintoyhteisön (Färsaaret) kanssa.

Nyt käsiteltävä sopimus perustuu muiden Suomen solmimien verosopimusten tavoin OECD:n malliverosopimukselle ja noudattaa sitä lähes kaikilta osin. Sen tarkoituksena on sopia valtioiden välisestä verotusoikeuden jaosta ja siten estää saman tulon kaksinkertainen verotus.

Sopimus sisältää myös tavanomaisen, laajan tietojenvaihtoa koskevan artiklan (24 art.), jonka nojalla maiden välinen verotustietojen vaihto on mahdollista sopimuksen tultua voimaan. Yleistä hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla on tarkoitus tehostaa myös vuoden alusta voimaan tulleen ja uudistetun ns. virka-apudirektiivin [Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU.] nojalla. Tätä koskeva esitys on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä (HE 190/2012 vp).

Valiokunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, että nyt käsiteltävä verosopimus on itsenäinen valtiosopimus eikä sillä ole liittymää Kyproksen talouden kuntoonsaattamista koskeviin EU:n euroalueen hankkeisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja pöytäkirjan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk (osittain)
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen