VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2003 vp

VaVM 10/2003 vp - HE 36/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta (HE 36/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Pilhjerta, Verohallitus

tutkija Martti Salakari, Metsäntutkimuslaitos

varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä tarkistetaan vähennysten perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä kylvöalueilla nousisi 310 eurosta 340 euroon ja istutusalueilla 590 eurosta 650 euroon hehtaarilta. Taimikkovähennys nousisi 160 eurosta 170 euroon hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok (osittain)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • vjäs. Christina Gestrin /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen