VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2004 vp

VaVM 11/2004 vp - HE 91/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi (HE 91/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, ylijohtaja Lasse Arvela, neuvotteleva virkamies Matti Halén ja ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

ekonomisti Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

professori Edward Andersson

professori Heikki Niskakangas

professori Olli Ryynänen

professori Kari S. Tikka

OTT Raimo Immonen

OTT Hannele Ranta-Lassila

ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

ekonomisti Eugen Koev, Akava ry

KTM Karri Nieminen, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

johtaja, kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon keskusrahasto edustaen Kirkkohallitusta

toimitusjohtaja George Berner Oy, Berner Oy

toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Componenta Oyj

hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo, Ensto Oy

toimitusjohtaja Niklas Geust, FIM Omaisuudenhoito Oy

hallituksen puheenjohtaja Berndt von Frenckell, Frenckellin Kirjapaino Oy

toimitusjohtaja Matti Nurminen, Hakaniemen Metalli Oy

hallituksen puheenjohtaja Erik Hartwall, Oy Hartwall Ab

hallituksen jäsen Philip Aminoff, Helvar Merca Oy

hallituksen puheenjohtaja C-G Ingman, Ingman Group Oy

toimitusjohtaja Reijo Flink, Itikka Osuuskunta / A-Tuottajat

toimitusjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy

veroasiantuntija Marja-Liisa Lindell, Kesko Oyj edustaen Kaupan Keskusliittoa

kauppaneuvos Heimo Aho, SKS-tekniikka Oy edustaen Kaupan Keskusliittoa

veroasiainpäällikkö Kirsi Rosenblad, SOK edustaen Kaupan Keskusliittoa

hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, Keski-Uusimaa-konserni

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone Oyj

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

järjestöjohtaja Jaakko Punkari, Metsäliitto osuuskunta

talousjohtaja Harri Luhtala, Osuuspankkikeskus

tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

elinkeinopoliittinen asiamies Helena Pollari, Palvelutyönantajat ry

tutkimusjohtaja Raija Volk, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura

toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

toimitusjohtaja Matti Inha, Suomen Hypoteekkiyhdistys

erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen Kuntaliitto

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

varatuomari Esko Tuominen, Suomen veroasiantuntijat ry edustaen myös KHT-yhdistys ry:tä

päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

veroasiantuntija Jouko Jormalainen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

toimitusjohtaja Gretel Ramsay, Tammet Oy

johtaja Tero Honkavaara, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

johtaja Jouko Oksanen, Työeläkevakuuttajat TELA ry edustaen myös Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

intern auditor Bengt Höstman, Österbottens Kött

Kirjallisen lausunnon on toimittanut Osakesäästäjien Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi. Laissa säädettäisiin vuoden 2005 valtionverotuksessa sovellettavasta progressiivisesta varallisuusveroasteikosta sekä yhteisön varallisuusveroprosentista.

Esitys liittyy yritys- ja osinkoverouudistukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Bjarne Kallis /kd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Vanhasen hallitus kunnostautuu hyvätuloisten ja varakkaiden verojen alentamisessa. Sen sijaan veronkevennyksistä ei hyödy miljoona pienituloisinta suomalaista, eikä heidän etuuksiinsa liioin tehdä vastaavaa tasotarkistusta.

Tuloverotukseen on toistuvasti tehty ylisuuria, inflaation ylittäviä kevennyksiä. Hallitus on myös esittänyt tuloverolain osalta verotuksen kattosäännön alentamista nykyisestä 70 prosentista 60 prosenttiin.

Tällä esityksellä, jonka valiokunnan enemmistö on hyväksynyt, Vanhasen hallitus keventää runsaan 30 000 varakkaimman henkilön tai kuolinpesän varallisuusverotusta niin, että varallisuusveroa maksavien määrä vähenee kolmanneksella ja verotuotto pienenee 28 miljoonaa euroa.

Hallitus suunnittelee kiinteistöveron alarajaan 50 prosentin korotusta, mikä nostaisi asumiskustannuksia myös kaikkein köyhimpien kohdalla. On suunnaton epäsuhta siinä, että runsaat 30 000 Suomen varakkainta saa veronkevennyksen, mutta työttömyyspäivärahan ja pelkän kansaneläkkeen varassa elävät pannaan maksamaan lisää veroa. Miljoonikko saa alennuksen tuloveroonsa ja varallisuusveroonsa, mutta mökin mummo pannaan maksamaan lisää kiinteistöveroa.

Emme ole voineet yhtyä Vanhasen hallituksen suurituloisia ja äveriäitä suosivaan linjaan vaan esitämme, että varallisuudesta maksettaisiin veroa myös vuonna 2005 niin kuin tänä vuonna.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvana:

Vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

(Kuten VaVM)

2 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästävarallisuudenosasta, %
185 000— 80 0,9
3 ja 4 §

(Kuten VaVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004

 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Uotila /vas

VASTALAUSE 2

Perustelut

Varallisuusvero on kansainvälisesti vertailtuna harvinainen verolaji. Suomen lisäksi veroa peritään vain kuudessa muussa OECD-maassa, ja niissäkin suuntaus näyttää selkeästi olevan varallisuusveron poistaminen. Norjan hallitus teki verouudistuspakettinsa yhteydessä päätöksen siitä, että varallisuusvero poistetaan kokonaan vuoteen 2007 mennessä, ja Ruotsi antanee varallisuusveron poistamista koskevan lakiesityksen vuoden 2004 syksyllä. Suomella ei tässä kehityksessä ole mitään syytä jäädä varallisuusverotuksen ainoaksi saarekkeeksi.

Varallisuusverovelvollisia ovat lähinnä luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Kotimaiset yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, ovat vapaat varallisuusverosta. Vuonna 2002 varallisuusveroa maksoi vain noin 36 000 henkilöä ja veron tuotto oli 105 000 000 euroa. Nyt hallitus esittää varallisuusveroasteikon alarajaa korotettavaksi 250 000 euroon sekä alarajan ylittävään osaan sovellettavaa varallisuusveroprosenttia alennettavaksi 0,8 prosenttiin. Esityksen arvioidaan alentavan varallisuusveron tuottoa 28 000 000 euroa ja vähentävän varallisuusveroa maksavien henkilöiden lukumäärää noin kolmanneksella nykyisestä. Samanaikaisesti yritysveropäätösten yhteydessä varallisuusverolain 39 §:ään ollaan tekemässä muutosta, jonka myötä suurimpien varallisuuksien haltijoiden varallisuusverotus lievenee olennaisesti tai poistuu kokonaan. Näin ollen varallisuusveron tuotto ja sitä maksavien henkilöiden määrä putoavat entistä pienemmäksi.

Varallisuusverotuksen keskeisiä epäkohtia ovat veropohjan aukollisuus ja varojen epäyhtenäinen arvostaminen. Tämä on ongelmallista verovelvollisten yhdenvertaisuuden kannalta ja johtaa verosuunnitteluun. Erityisesti noteeraamattomien arvopapereiden, kiinteistöjen ja yritysvarallisuuden arvostaminen on työlästä ja edellyttää monimutkaisia selvityksiä ja laskutoimituksia. Arvostaminen tapahtuu kaavamaisin perustein, mikä itsessään aiheuttaa epäyhtenäisyyttä paitsi varallisuuslajien välillä myös saman varallisuuslajin sisällä. Verotusarvojen yhteys käypiin arvoihin jää helposti etäiseksi. Verotus kohtelee verovelvollisia epätasapuolisesti, riippuen siitä, minkälaista varallisuutta nämä omistavat. Varallisuusvero lisää myös osaltaan asumiseen kohdistuvaa verorasitusta.

Ne harvat henkilöt, jotka enää maksavat varallisuusveroa, maksavat sitä omaisuudesta, jonka ovat hankkineet kertaalleen verotetuilla tuloilla tai saaneet verotettuna perintönä. Koska myös luovutusvoiton verotus on kattavaa, ei varallisuusverotukselle ole pidemmällä aikavälillä perusteita Suomen verojärjestelmässä. Kyse on ainoastaan yhdestä lisäesteestä suomalaiselle omistukselle ja sinivalkoiselle pääomalle.

Esitämme, että varallisuusveroa lasketaan asteittain kolmen vuoden aikana niin, että alarajan ylittävä varallisuusveroprosentti olisi 0,6 vuonna 2005, 0,3 vuonna 2006 ja vuonna 2007 varallisuusvero poistuisi kokonaan.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 2 § seuraavasti:

2 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästävarallisuudenosasta, %
250 000— 80 0,6

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Bjarne Kallis /kd