VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2011 vp

VaVM 11/2011 vp - HE 57/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 57/2011 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Hanne-Riikka Nalli, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Tapio Rouhiainen, Tullihallitus

toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry

viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, Autoliitto ry

asiantuntija Harri Kallberg, Autotuojat ry

osastonjohtaja Janne Huhtamäki, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenneympäristöyhdistys ry
 • Suomen Taksiliitto
 • valtiovarainministeriö
 • Veronmaksajain Keskusliitto
 • ympäristöministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Autoveron tasoon tehtäisiin keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen alenemisen tuottovaikutuksen korjaamiseksi ja ohjausvaikutuksen tehostamiseksi tarvittavat muutokset. Alin veron osuus laskettaisiin 12,2 prosentista viiteen prosenttiin, jota sovellettaisiin, kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö olisi 0 grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostettaisiin 48,8 prosentista 50 prosenttiin, jota sovellettaisiin, kun päästö olisi 360 grammaa tai enemmän. Veron osuus laskisi autoilla, joiden päästö on alle 110 grammaa kilometrillä, ja nousisi autoilla, joiden päästö on yli 110 grammaa kilometrillä. Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla vero nousisi noin kaksi prosenttiyksikköä. Enimmillään vero nousisi noin seitsemän prosenttiyksikköä.

Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan sähköautojen veron osuus olisi alin lain liitteen taulukossa säädetty veron osuus.

Rekisteröityjen asiamiesten lupaa koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että asiamiehen lupa voitaisiin peruuttaa tilapäisesti 30 päivän ajaksi asiamiestä kuulematta, jos asiamies on laiminlyönyt verojen maksamisen tai veroilmoitusten tekemisen.

Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna.

Esityksen taustaa

Esitys kuuluu eduskunnan käsiteltävänä olevaan kokonaisuuteen, jolla liikenteen verotusta kehitetään hallitusohjelmassa sovituin tavoin. Vireillä ovat parhaillaan autoverolain ohella myös vuotuisen ajoneuvoveron ja liikenteen polttonesteiden valmisteverojen muutosesitykset. Niillä kaikilla pyritään fiskaalisten vaikutusten lisäksi tehostamaan ympäristöohjausta liikenteessä. Tämä on välttämätöntä, jotta päästökaupan ulkopuolisia aloja koskeva vaativa kansallinen päästövähennystavoite voidaan saavuttaa.

Liikenne on keskeinen päästökaupan ulkopuolinen ohjauskohde, koska sen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin viidennes. Tieliikenteen osuus tästä on taas noin 80 prosenttia. Autoiluun kohdistuvilla ohjaustoimilla on siten kaikkiaan suuri merkitys.

Valiokunta pitää esityksen lähtökohtia näistä syistä perusteltuina.

Autoverolaki on puolestaan keskeinen vero-ohjauksessa, koska se kohdistuu auton hankintaan. Se heijastuu sitä kautta myös auton käyttöön liittyvään vero-ohjaukseen. Valiokunta pitää myös sen vuoksi tärkeänä tarkastella nykyisen verotaulukon vaikuttavuutta.

Vero-ohjauksen merkitystä korostaa lisäksi se, että autovero vaikuttaa suoraan ajoneuvon hintaan ja että hinta on kuluttajille tärkein ajoneuvon valintaan vaikuttava peruste. Ilman taloudellista ohjausta pelkillä ympäristönäkökohdilla on sen sijaan selvitysten mukaan vain vähän merkitystä kuluttajilleTrafi: Ympäristöystävällinen autoilu, Tutkimuksia ja selvityksiä 5/2009 ja Tutkimus ympäristöystävällisestä autoilusta, Trafin julkaisuja 17/2011.. Valistus tai muut vastaavat toimet eivät siis riittäisi yksinään ohjauksen keinoiksi.

Vaikka autovero on kansallinen veromuoto, sen päästöperusteita on syytä tarkastella valiokunnan mielestä myös EU:n henkilö- ja pakettiautoja koskevien kunnianhimoisten päästötavoitteiden valossa. EU on asettanut nimittäin tavoitteeksi, että uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt pudotetaan vuoteen 2015 mennessä keskimäärin tasolle 130 g/km ja tasolle 95 g/km vuoteen 2020 mennessäEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009 päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.. Vastaavat tavoitteet uusille kevyille hyötyajoneuvoille ovat 175 g/km vuoteen 2016 mennessä ja 135 g/km pitkällä aikavälilläEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus päästönormien asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille (KOM(2009)593).. Suuntaus on siis joka tapauksessa kohti alenevia päästötasoja lähivuosina.

Kotimainen kehitys

Esitys perustuu tietoihin, joiden mukaan uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet Suomessa vuoden 2008 päästöperusteisen autoveron käyttöönoton jälkeen yli 17 prosenttiaVastaavaa muutosta ei ole tapahtunut käytettynä tuoduilla henkilöautoilla eikä uusilla pakettiautoilla. Niiden keskimääräiset päästötasot ovat edelleen korkeita eli hieman alle 200 g/km käytetyillä henkilöautoilla ja 210 g/km uusilla pakettiautoilla. . Keskimääräinen päästötaso uusilla henkilöautoilla on nyt 145 g/km, kun se oli aiemmin lähes 180 g/km, mitä pidettiin uudistuksen tekoaikaan myös nykyisen lineaarisen verotaulukon taitepisteenä.

Uusien henkilöautojen keskimääräinen veroprosentti on laskenut vastaavasti neljä prosenttiyksikköä 26,5 prosentista 22,5 prosenttiin. Tämä on laskenut osaltaan myös autoveron tuottoa.

Päästöjen ja verotuottojen yhteyttä arvioidaan yleisesti siten, että yhden gramman alenema keskimääräisissä hiilidioksidipäästöissä alentaa verotuottoja 5—6 milj. euroa. Olettamana pidetään silloin noin miljardin euron vuotuista autoveron tuottoa.

Esityksessä on pidetty realistisena kehitystä, jossa keskimääräinen päästö alenee viisi grammaa vuodessa. Autoveron tuotto alenisi silloin vuosittain noin 25—30 milj. euroa ilman verotasoon tehtäviä muutoksia. Esitys on siis tärkeä myös tulevien verotuottojen turvaamiseksi.

Valiokunta tukee näillä perusteilla ehdotuksia muuttaa verotaulukon rakennetta nykyistä ohjaavammaksi ja tarkistaa verotasoja tuottovaikutuksen korjaamiseksi.

Verotaulukon rakennemuutos

Nykyistä lineaarista verotaulukkoa on siis tarkoitus laajentaa ala- ja yläpäästä. Lisäksi sen muotoa muutettaisiin niin, että vero-ohjaus kohdistuu kysytyimpien ajoneuvojen edustamiin päästöluokkiin. Taulukon uusi taitepiste olisi 110 g/km, jolloin verotaulukko säilyttäisi ohjausvaikutuksensa myös nopean teknisen kehityksen oloissa useita vuosia.

Nämä valinnat ovat valiokunnan mielestä perusteltuja.

Vaikka uusi taulukko muuttuisi lineaarisesta logistiseksi, se perustuisi edelleen periaatteeseen, jossa jokainen päästögramma vaikuttaa veron määrään. Valiokunta pitää tätä mallin ohjausvaikutuksen ja ymmärrettävyyden kannalta keskeisenä tekijänä. Koska veroprosentti ilmoitetaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella, veron määrä voi pyöristyksen vuoksi olla paikoin sama peräkkäisillä grammamäärillä. Tämä ei kuitenkaan heikennä valiokunnan käsityksen mukaan mallin yleistä ymmärrettävyyttä. Samoin asiakasviestinnän kannalta on epäolennaista se, että hiilidioksidigramman arvo vaihtelee hieman eri päästöluokissa vero-ohjauksen tehokkuuden takaamiseksi.

Esityksen tavoitteita ei saavutettaisi myöskään muuttamalla pelkästään nykyisen lineaarisen taulukon kulmakerrointa. Suurimmat korotukset kohdistuisivat silloin suuripäästöisiin ajoneuvoihin, joita tuodaan Suomeen vain vähän. Ohjaus kohdistuisi silloin yksittäisiin ajoneuvoihin, joiden merkitys kokonaispäästöjen tai verotuottojen kannalta on vähäinen. Veromalli ei myöskään kannustaisi tehokkaasti hankkimaan mahdollisimman vähäpäästöisiä autoja, koska erot veron osuuksissa olisivat melko pienet. Nyt ehdotetussa logistisessa taulukossa nämä puutteet on voitu välttää.

Esityksessä on säilytetty myös järjestelmän neutraalisuus ajoneuvo- tai polttoainetekniikoiden suhteen. Veromalli ei siis rajaa eikä arvota eri tekniikoita, mikä lisää järjestelmän avoimuutta, joustavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Tämän kanssa ei ole ristiriidassa se, että yksinomaan sähköllä käyvät ajoneuvot sijoitetaan lakiin otettavalla nimenomaisella säännöksellä alimpaan päästöluokkaan. Se on sinänsä perusteltua, koska sähköautoista ei aiheudu ajon aikana lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Poikkeussäännös johtuu siitä, ettei sähköautoille tarvitse ilmoittaa ominaispäästöjä EU:n tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön mukaan. Verotus perustuisi siten auton massaan, mikä johtaisi selvään yliverotukseen akkujen suuren painon vuoksi.

Ehdotettu ratkaisu on valiokunnan mielestä perusteltu. Se vastaa myös nykyistä verotuskäytäntöä.

Tasokorotus

Ehdotetulla tasokorotuksella halutaan korjata keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen alenemisesta johtuva verotuottojen lasku. Korotukset tehostaisivat myös uuden verotaulukon ohjausvaikutusta edellä todetuin tavoin. Muutosten arvioidaan lisäävän vuotuisia verotuottoja noin 90 milj. euroa olettaen, että kysyntä vastaa tähänastista kehitystä.

Tasokorotus nostaisi keskipäästöisen (145 g/km) uuden henkilöauton veroa noin kaksi prosenttiyksikköä nykyisestä eli 22,6 prosentista 24,8 prosenttiin. Korotuksen vaikutus esimerkiksi 30 000 euron hintaiseen autoon olisi noin 650 euroa. Suurimmat korotukset painottuisivat yli 200 g/km hiilidioksidia päästäviin autoihin, joiden verotaso nousisi kuusi seitsemän prosenttiyksikköä. Käytettynä maahan tuotavien autojen keskimääräinen veroprosentti nousisi vastaavasti noin viisi prosenttiyksikköä.

Muutokset koskevat myös pakettiautoja, joihin sovelletaan samaa päästöperusteista verotusta ja verotaulukkoa kuin henkilöautoihin. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen veroprosenttiin voidaan kuitenkin tehdä ajoneuvon kokonaismassan perusteella määräytyvä vähennys. Sen tarkoituksena on ohjata pakettiautojen kysyntää kuljetustarpeen kannalta tarkoituksenmukaiseen kalustoon. Tätä vähennystä esitetään korotettavaksi keskimäärin kolme prosenttiyksikköä. Pakettiautojen veroprosentti nousisi kuitenkin keskimäärin kolme prosenttiyksikköä.

Valiokunta pitää ehdotettuja korotuksia kohtuullisina ja verotuottojen kannalta perusteltuina. Arvioinnissa on tärkeää muistaa myös se, että auton ostaja voi itse vaikuttaa valinnoillaan verotasoon. Tämä koskee myös pakettiautoja, koska verotus suosii kaikissa kokoluokissa vähän polttoainetta kuluttavia malleja. Autoveron tulonjakovaikutuksia on muutoin vaikea kuvata, koska veroasteikko on laaja ja autojen hintavaihtelu suuri. Kysymys on myös kertaverosta, joten johtopäätökset olisivat myös tähän nähden rajallisia.

Taksialennus

Taksiliitto on arvioinut, että verotason muutokset nostavat tyypillisten taksiajossa käytettävien autojen veroja 100—5 000 euroa. Suurin nousu kohdistuu erikoiskuljetuksissa käytettäviin tilatakseihin. Taksiliitto on esittänyt sen vuoksi, että autoverolain 28 §:ssä tarkoitettua yleistä, 9 600 euron suuruista taksialennusta korotetaan 1 000 eurolla ja erikoisvarusteltuja tilatakseja koskevaa korotettua 12 000 euron alennusta 4 000 eurolla.

Valiokunta pitää perusteltuna tarkistaa erikoisvarusteltuja tilatakseja koskevaa alennusta. Valiokunta ehdottaa, että sitä korotetaan 3 000 eurolla 15 000 euroon. Tämä tukee asianmukaisen ja turvallisen kaluston hankintaa ja käyttöä erityisesti kuntien erityiskuljetuksissa ja yleisemmin haja-asutusalueilla.

Valiokunta ei sen sijaan pidä tarpeellisena korottaa yleistä taksialennusta ympäristöohjauksen ylläpitämiseksi myös taksiliikenteessä. Nykyinen autovalikoima antaa mahdollisuuden valita myös vähäpäästöisiä malleja ammattikäyttöön. Taksialennusta ei myöskään pienennetty vuonna 2008, kun autoveron tasoa alennettiin yleisesti päästöperusteiseen verotukseen siirryttäessä.

Muut ehdotukset

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen siltä osin kuin siinä on kysymys teknisluontoisista tai rekisteröityjä asiamiehiä koskevista vähäisistä muutoksista.

Valiokunta puoltaa myös ehdotettua voimaantuloa huhtikuun alusta 2012.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 28 §:n 1 momentti, 35 §:n 2 momentti, 35 a §:n 4 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 1 momentti laissa 193/2011, 35 §:n 2 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite laissa 5/2009 ja 35 a §:n 4 momentti laissa 688/2008, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 5/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

(Kuten HE)

28 § (Uusi)

Autoveroa alennetaan enintään 9 600 eurolla autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen. Alennus on enintään 15 000 euroa, jos taksi on esteetön tai se on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja siinä on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa. Veron alennusta pienennetään kuitenkin yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä tai alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on muualla kuin Suomessa ollut käytössä ennen sen rekisteröintiä edellä mainittuun käyttöön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35, 35 a ja 39 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok (osittain)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr (osittain)
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • vjäs. Pietari Jääskeläinen /ps
 • Johanna Karimäki /vihr (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan uudistetaan autoilun verotuksen painopistettä hankinnan verotuksesta käytön verotukseen ajoneuvoveroa korottamalla. Eduskunnalle annetut hallituksen esitykset ovat kuitenkin korottamassa sekä hankinnan että käytön verotusta.

Keskustajohtoisten hallitusten aikaan autoveroa on uudistettu ja samalla verotasoa on vähitellen alennettu. Tämä linja on ollut perusteltu.

Autoverolla on useita selkeitä haittavaikutuksia. Se hidastaa autokannan uusiutumista. Kun uusien autojen hinnat nousevat, ihmisillä ei ole mahdollisuutta hankkia uutta vähäpäästöisempää ja turvallisempaa autoa.

Suunnanmuutos veropolitiikassa aiheuttaa epävarmuutta autonostajissa. Kun hallitusohjelma on ristiriidassa veronkorotusten kanssa, autoveronkorotus herättää kysymyksiä siitä, mitä autoverolle tapahtuu jatkossa. Yleinen odotus on ollut, että verotaso olisi aleneva.

Suomessa tulisi pyrkiä verotukseen, joka mahdollistaisi nykyistä paremmin parhaan ympäristö- ja turvallisuustekniikan hyödyntämisen. On muistettava, että Suomessa on tällä hetkellä läntisen Euroopan vanhin autokanta.

Mielestämme autoveroa tulisi tässä vaiheessa korkeintaan muuttaa siten, että veroa korottavan ja laskevan rajan leikkauspisteen (110 g/km) pitäisi olla 150 g/km. Tällaista mallia on esittänyt mm. Autoliitto ry.

Autoliiton mukaan sillä saataisiin aikaan tehokkaampi ohjausvaikutus, sillä 150 g/km päästörajan alittavissa autoissa löytyy riittävästi kilpailua ja tarjontaa. Tämä raja on riittävä myös tieliikenteen CO2-tavoitteiden saavuttamisessa.

Selvää on, että nyt esitetyn erittäin tiukan veroa laskevan rajan alla ei ole riittävästi vaihtoehtoja esimerkiksi lapsiperheiden tarpeisiin. Veronkiristys kohdistuisi erityisesti pakettiautoihin, joissa alle 110 g/km päästöt tuottavia vaihtoehtoja ei ole eikä niitä lähiaikoina ole tulossa.

Autoliitto ry ja Autotuojat ry ovat tuoneet esille myös huolensa siitä, että Kataisen hallituksen arvio autoveromuutoksen verotuloista on ylimitoitettu. Epävarma taloustilanne yhdessä uusien autojen hinnannousun kanssa ei tue automyynnin kehitystä valtioneuvoston arvioimalla tavalla.

Autoveron korotus yhdessä muiden veronkorotusten, kuten polttoaineveron ja ajoneuvoveron, kanssa tuo kohtuuttomia lisäkustannuksia autoilijoille. Korotukset kiristävät liikenteen verotusta enemmän kuin muita veroja, mitä ei voi näissä olosuhteissa pitää perusteltuna. Auto on etenkin syrjäseuduilla asuville välttämätön liikkumisen ja elämisen kannalta.

Toisena kohtana haluamme nostaa esille Kataisen hallituksen esityksestä taksiliikenteelle koituvat lisäkustannukset.

Taksiliikenteen tilanne ammattiliikenteenä on yksityisautoilusta poikkeava. Taksiliikenteessä joudutaan käyttämään isokorista henkilöautokalustoa. Lisärasitus on autoa kohden 100 eurosta aina 5 000 euroon. Hankalin tilanne syntyy vähintään 7-paikkaisten tilataksien osalta. Juuri näitä käytetään erityisesti koululais- ja vammaiskuljetuksiin.

Tämä lisärasite tulee korjata nostamalla nykyistä autoveron taksialennusta esteettömien koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä varustettujen seitsenpaikkaisten taksien osalta nykyisestä 12 000 eurosta 16 000 euroon.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset).

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 28 §:n 1 momentti, 35 §:n 2 momentti, 35 a §:n 4 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 1 momentti laissa 193/2011, 35 §:n 2 momentti, 39 §:n 2 momentti ja liite laissa 5/2009 ja 35 a §:n 4 momentti laissa 688/2008, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 5/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

(Kuten VaVM)

28 §

Autoveroa alennetaan enintään 9 600 eurolla autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen. Alennus on enintään 16 000 euroa, jos taksi on esteetön tai se on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja siinä on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa. Veron alennusta pienennetään kuitenkin yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä tai alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on muualla kuin Suomessa ollut käytössä ennen sen rekisteröintiä edellä mainittuun käyttöön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35, 35 a ja 39 §

(Kuten VaVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

Liite

VEROTAULUKKO 1

Auton kokonaismassa (kg)

Auton CO2-päästöt (g/km)

Veroprosentti

käyttövoima muu kuin dieselöljy

käyttövoima dieselöljy

enintään 51

enintään 354

0

5,0

52–60

355–363

1

5,1

61–69

364–372

2

5,2

70–78

373–381

3

5,2

79–87

382–390

4

5,3

88–96

391–399

5

5,4

97–105

400–408

6

5,4

106–114

409–417

7

5,5

115–123

418–426

8

5,6

124–132

427–435

9

5,6

133–141

436–444

10

5,7

142–150

445–453

11

5,8

151–159

454–462

12

5,9

160–168

463–471

13

5,9

169–177

472–480

14

6,0

178–186

481–489

15

6,1

187–195

490–498

16

6,2

196–204

499–507

17

6,3

205–213

508–516

18

6,3

214–222

517–525

19

6,4

223–231

526–534

20

6,5

232–240

535–543

21

6,6

241–249

544–552

22

6,7

250–258

553–561

23

6,8

259–267

562–570

24

6,8

268–276

571–579

25

6,9

277–285

580–588

26

7,0

286–294

589–597

27

7,1

295–303

598–606

28

7,2

304–312

607–615

29

7,3

313–321

616–624

30

7,4

322–330

625–633

31

7,5

331–339

634–642

32

7,6

340–348

643–651

33

7,7

349–357

652–660

34

7,8

358–366

661–669

35

7,9

367–375

670–678

36

8,0

376–384

679–687

37

8,1

385–393

688–696

38

8,2

394–402

697–705

39

8,3

403–411

706–714

40

8,4

412–420

715–723

41

8,5

421–429

724–732

42

8,6

430–438

733–741

43

8,7

439–447

742–750

44

8,8

448–456

751–759

45

8,9

457–465

760–768

46

9,0

466–474

769–777

47

9,1

475–483

778–786

48

9,2

484–492

787–795

49

9,3

493–501

796–804

50

9,4

502–510

805–813

51

9,6

511–519

814–822

52

9,7

520–528

823–831

53

9,8

529–537

832–840

54

9,9

538–546

841–849

55

10,0

547–555

850–858

56

10,2

556–564

859–867

57

10,3

565–573

868–876

58

10,4

574–582

877–885

59

10,5

583–591

886–994

60

10,6

592–600

995–1003

61

10,8

601–609

1004–1012

62

10,9

610–618

1013–1021

63

11,0

619–627

1022–1030

64

11,2

628–636

1031–1039

65

11,3

637–645

1040–1048

66

11,4

646–654

1049–1057

67

11,5

655–663

1058–1066

68

11,7

664–672

1067–1075

69

11,8

673–681

1076–1084

70

12,0

682–690

1085–1093

71

12,1

691–699

1094–1102

72

12,2

700–708

1103–1111

73

12,4

709–717

1112–1120

74

12,5

718–726

1121–1129

75

12,6

727–735

1130–1138

76

12,8

736–744

1139–1147

77

12,9

745–753

1148–1156

78

13,1

754–762

1157–1165

79

13,2

763–772

1166–1174

80

13,4

773–781

1175–1183

81

13,5

782–790

1184–1192

82

13,7

791–799

1193–1202

83

13,8

800–808

1203–1211

84

14,0

809–817

1212–1220

85

14,1

818–826

1221–1229

86

14,3

827–835

1230–1238

87

14,4

836–844

1239–1247

88

14,6

845–853

1248–1256

89

14,7

854–862

1257–1265

90

14,9

863–871

1266–1274

91

15,1

872–880

1275–1283

92

15,2

881–889

1284–1292

93

15,4

890–898

1293–1301

94

15,5

899–907

1302–1310

95

15,7

908–916

1311–1319

96

15,9

917–925

1320–1328

97

16,0

926–934

1329–1337

98

16,2

935–943

1338–1346

99

16,4

944–952

1347–1355

100

16,5

953–961

1356–1364

101

16,7

962–970

1365–1373

102

16,9

971–979

1374–1382

103

17,0

980–988

1383–1391

104

17,2

989–997

1392–1400

105

17,4

998–1006

1401–1409

106

17,5

1007–1015

1410–1418

107

17,6

1016–1024

1419–1427

108

17,7

1025–1033

1428–1436

109

17,9

1034–1042

1437–1445

110

18,0

1043–1051

1446–1454

111

18,2

1052–1060

1455–1463

112

18,4

1061–1069

1464–1472

113

18,6

1070–1078

1473–1481

114

18,7

1079–1087

1482–1490

115

18,8

1088–1096

1491–1499

116

18,9

1097–1105

1500–1508

117

19,1

1106–1114

1509–1517

118

19,2

1115–1123

1518–1526

119

19,3

1124–1132

1527–1535

120

19,4

1133–1141

1536–1544

121

19,5

1142–1150

1545–1553

122

19,7

1151–1159

1554–1562

123

19,8

1160–1168

1563–1571

124

19,9

1169–1177

1572–1580

125

20,0

1178–1186

1581–1589

126

20,2

1187–1195

1590–1598

127

20,3

1196–1204

1599–1607

128

20,4

1205–1213

1608–1616

129

20,5

1214–1222

1617–1625

130

20,6

1223–1231

1626–1634

131

20,8

1232–1240

1635–1643

132

20,9

1241–1249

1644–1652

133

21,0

1250–1258

1653–1661

134

21,1

1259–1267

1662–1670

135

21,3

1268–1276

1671–1679

136

21,4

1277–1285

1680–1688

137

21,5

1286–1295

1689–1697

138

21,6

1296–1304

1698–1706

139

21,7

1305–1313

1707–1715

140

21,9

1314–1322

1716–1725

141

22,0

1323–1331

1726–1734

142

22,1

1332–1340

1735–1743

143

22,2

1341–1349

1744–1752

144

22,3

1350–1358

1753–1761

145

22,5

1359–1367

1762–1770

146

22,6

1368–1376

1771–1779

147

22,7

1377–1385

1780–1788

148

22,8

1386–1394

1789–1797

149

23,0

1395–1403

1798–1806

150

23,2

1404–1412

1807–1815

151

23,5

1413–1421

1816–1824

152

23,8

1422–1430

1825–1833

153

24,1

1431–1439

1834–1842

154

24,4

1440–1448

1843–1851

155

24,7

1449–1457

1852–1860

156

25,0

1458–1466

1861–1869

157

25,3

1467–1475

1870–1878

158

25,6

1476–1484

1879–1887

159

25,9

1485–1493

1888–1896

160

26,3

1494–1502

1897–1905

161

26,6

1503–1511

1906–1914

162

26,9

1512–1520

1915–1923

163

27,3

1521–1529

1924–1932

164

27,6

1530–1538

1933–1941

165

27,9

1539–1547

1942–1950

166

28,2

1548–1556

1951–1959

167

28,7

1557–1565

1960–1968

168

29,0

1566–1574

1969–1977

169

29,3

1575–1583

1978–1986

170

29,7

1584–1592

1987–1995

171

29,9

1593–1601

1996–2004

172

30,0

1602–1610

2005–2013

173

30,2

1611–1619

2014–2022

174

30,4

1620–1628

2023–2031

175

30,6

1629–1637

2032–2040

176

30,8

1638–1646

2041–2049

177

31,0

1647–1655

2050–2058

178

31,2

1656–1664

2059–2067

179

31,4

1665–1673

2068–2076

180

31,6

1674–1682

2077–2085

181

31,7

1683–1691

2086–2094

182

31,9

1692–1700

2095–2103

183

32,1

1701–1709

2104–2112

184

32,3

1710–1718

2113–2121

185

32,5

1719–1727

2122–2130

186

32,7

1728–1736

2131–2139

187

32,8

1737–1745

2140–2148

188

33,0

1746–1754

2149–2157

189

33,2

1755–1763

2158–2166

190

33,4

1764–1772

2167–2175

191

33,6

1773–1781

2176–2184

192

33,7

1782–1790

2185–2193

193

33,9

1791–1799

2194–2202

194

34,1

1800–1808

2203–2211

195

34,3

1809–1818

2212–2220

196

34,4

1819–1827

2221–2229

197

34,6

1828–1836

2230–2238

198

34,8

1837–1845

2239–2247

199

35,0

1846–1854

2248–2257

200

35,1

1855–1863

2258–2266

201

35,3

1864–1872

2267–2275

202

35,5

1873–1881

2276–2284

203

35,7

1882–1890

2285–2293

204

35,8

1891–1899

2294–2302

205

36,0

1900–1908

2303–2311

206

36,2

1909–1917

2312–2320

207

36,3

1918–1926

2321–2329

208

36,5

1927–1935

2330–2338

209

36,6

1936–1944

2339–2347

210

36,8

1945–1953

2348–2356

211

37,0

1954–1962

2357–2365

212

37,1

1963–1971

2366–2374

213

37,3

1972–1980

2375–2383

214

37,5

1981–1989

2384–2392

215

37,6

1990–1998

2393–2401

216

37,8

1999–2007

2402–2410

217

37,9

2008–2016

2411–2419

218

38,1

2017–2025

2420–2428

219

38,2

2026–2034

2429–2437

220

38,4

2035–2043

2438–2446

221

38,5

2044–2052

2447–2455

222

38,7

2053–2061

2456–2464

223

38,8

2062–2070

2465–2473

224

39,0

2071–2079

2474–2482

225

39,1

2080–2088

2483–2491

226

39,3

2089–2097

2492–2500

227

39,4

2098–2106

2501–2509

228

39,6

2107–2115

2510–2518

229

39,7

2116–2124

2519–2527

230

39,8

2125–2133

2528–2536

231

40,0

2134–2142

2537–2545

232

40,1

2143–2151

2546–2554

233

40,3

2152–2160

2555–2563

234

40,4

2161–2169

2564–2572

235

40,5

2170–2178

2573–2581

236

40,7

2179–2187

2582–2590

237

40,8

2188–2196

2591–2599

238

40,9

2197–2205

2600–2608

239

41,1

2206–2214

2609–2617

240

41,2

2215–2223

2618–2626

241

41,3

2224–2232

2627–2635

242

41,5

2233–2241

2636–2644

243

41,6

2242–2250

2645–2653

244

41,7

2251–2259

2654–2662

245

41,8

2260–2268

2663–2671

246

42,0

2269–2277

2672–2680

247

42,1

2278–2286

2681–2689

248

42,2

2287–2295

2690–2698

249

42,3

2296–2304

2699–2707

250

42,4

2305–2313

2708–2716

251

42,6

2314–2322

2717–2725

252

42,7

2323–2331

2726–2734

253

42,8

2332–2340

2735–2743

254

42,9

2341–2350

2744–2752

255

43,0

2351–2359

2753–2761

256

43,1

2360–2368

2762–2770

257

43,2

2369–2377

2771–2780

258

43,4

2378–2386

2781–2789

259

43,5

2387–2395

2790–2798

260

43,6

2396–2404

2799–2807

261

43,7

2405–2413

2808–2816

262

43,8

2414–2422

2817–2825

263

43,9

2423–2431

2826–2834

264

44,0

2432–2440

2835–2843

265

44,1

2441–2449

2844–2852

266

44,2

2450–2458

2853–2861

267

44,3

2459–2467

2862–2870

268

44,4

2468–2476

2871–2879

269

44,5

2477–2485

2880–2888

270

44,6

2486–2494

2889–2897

271

44,7

2495–2503

2898–2906

272

44,8

2504–2512

2907–2915

273

44,9

2513–2521

2916–2924

274

45,0

2522–2530

2925–2933

275

45,1

2531–2539

2934–2942

276

45,2

2540–2548

2943–2951

277

45,2

2549–2557

2952–2960

278

45,3

2558–2566

2961–2969

279

45,4

2567–2575

2970–2978

280

45,5

2576–2584

2979–2987

281

45,6

2585–2593

2988–2996

282

45,7

2594–2602

2997–3005

283

45,8

2603–2611

3006–3014

284

45,8

2612–2620

3015–3023

285

45,9

2621–2629

3024–3032

286

46,0

2630–2638

3033–3041

287

46,1

2639–2647

3042–3050

288

46,2

2648–2656

3051–3059

289

46,3

2657–2665

3060–3068

290

46,3

2666–2674

3069–3077

291

46,4

2675–2683

3078–3086

292

46,5

2684–2692

3087–3095

293

46,6

2693–2701

3096–3104

294

46,6

2702–2710

3105–3113

295

46,7

2711–2719

3114–3122

296

46,8

2720–2728

3123–3131

297

46,9

2729–2737

3132–3140

298

46,9

2738–2746

3141–3149

299

47,0

2747–2755

3150–3158

300

47,1

2756–2764

3159–3167

301

47,1

2765–2773

3168–3176

302

47,2

2774–2782

3177–3185

303

47,3

2783–2791

3186–3194

304

47,3

2792–2800

3195–3203

305

47,4

2801–2809

3204–3212

306

47,5

2810–2818

3213–3221

307

47,5

2819–2827

3222–3230

308

47,6

2828–2836

3231–3239

309

47,6

2837–2845

3240–3248

310

47,7

2846–2854

3249–3257

311

47,8

2855–2863

3258–3266

312

47,8

2864–2873

3267–3275

313

47,9

2874–2882

3276–3284

314

47,9

2883–2891

3285–3293

315

48,0

2892–2900

3294–3302

316

48,1

2901–2909

3303–3312

317

48,1

2910–2918

3313–3321

318

48,2

2919–2927

3322–3330

319

48,2

2928–2936

3331–3339

320

48,3

2937–2945

3340–3348

321

48,3

2946–2954

3349–3357

322

48,4

2955–2963

3358–3366

323

48,4

2964–2972

3367–3375

324

48,5

2973–2981

3376–3384

325

48,5

2982–2990

3385–3393

326

48,6

2991–2999

3394–3402

327

48,6

3000–3008

3403–3411

328

48,7

3009–3017

3412–3420

329

48,7

3018–3026

3421–3429

330

48,8

3027–3035

3430–3438

331

48,8

3036–3044

3439–3447

332

48,9

3045–3053

3448–3456

333

48,9

3054–3062

3457–3465

334

49,0

3063–3071

3466–3474

335

49,0

3072–3080

3475–3483

336

49,1

3081–3089

3484–3492

337

49,1

3090–3098

3493–3501

338

49,1

3099–3107

3502–3510

339

49,2

3108–3116

3511–3519

340

49,2

3117–3125

3520–3528

341

49,3

3126–3134

3529–3537

342

49,3

3135–3143

3538–3546

343

49,3

3144–3152

3547–3555

344

49,4

3153–3161

3556–3564

345

49,4

3162–3170

3565–3573

346

49,5

3171–3179

3574–3582

347

49,5

3180–3188

3583–3591

348

49,5

3189–3197

3592–3600

349

49,6

3198–3206

3601–3609

350

49,6

3207–3215

3610–3618

351

49,7

3216–3224

3619–3627

352

49,7

3225–3233

3628–3636

353

49,7

3234–3242

3637–3645

354

49,8

3243–3251

3646–3654

355

49,8

3252–3260

3655–3663

356

49,8

3261–3269

3664–3672

357

49,9

3270–3278

3673–3681

358

49,9

3279–3287

3682–3690

359

49,9

3288 tai enemmän

3691 tai enemmän

360 tai enemmän

50,0

VEROTAULUKKO 2

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2011

 • Mika Lintilä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps

​​​​