VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2001 vp

VaVM 12/2001 vp - HE 91/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 91/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Matti Halén, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Jarmo Salminen, Verohallitus

Asiasta on pyydetty kirjalliset lausunnot seuraavilta tahoilta: Verohallitus, Tullihallitus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Akava ry, Alko Oy, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry, Autotuojat ry, Huoltovarmuuskeskus, Kaupan Keskusliitto ry, Keskuskauppakamari, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Palvelutyönantajat ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Kuorma-autoliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Pankkiyhdistys ry, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Sähköenergialiitto Sener ry, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Veronmaksajain Keskusliitto ry sekä Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi verolainsäädäntöön euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Lainsäädäntöön sisältyvät markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi euroiksi ja senteiksi vuoden 2002 alusta, jolloin markka poistuu käytöstä. Markkamääräiset veroperusteet muunnettaisiin lähimpään euromäärään kuitenkin siten, että laissa pyöreiksi tarkoitetut määrät pyöristettäisiin myös euroina. Ehdotettujen muutosten kokonaisvaikutukset olisivat taloudellisesti mahdollisimman neutraalit. Useimmissa tapauksissa muutokset toteutettaisiin verovelvollisille edullisella tavalla. Mihinkään verolainsäädäntöön sisältyvään markkamäärään ei ehdoteta muusta kuin euron käyttöönotosta johtuvia muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan myös, että euron käyttöönoton jälkeen verot ja maksut määrättäisiin ja kannettaisiin yleensä sentin tarkkuudella. Lisäksi ehdotetaan luovuttavaksi veroäyrin käsitteestä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallituksen esitys noudattaa hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 11.1.2000 hyväksymiä periaatteita markkamäärien muuntamisesta euroiksi. Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että muutokset on pyritty toteuttamaan kokonaisvaikutuksiltaan mahdollisimman kustannusneutraalisti.Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

22. Lakiehdotus

40 §.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että valmistevero, veronkorotus, virhemaksu ja veronlisäys määrätään jatkossa kunkin verotuspäätöksen osalta täysin euroin jättämällä yli menevät sentit lukuun ottamatta. Nykyisin katkaisu tehdään tuoteryhmittäin eikä vasta päätöksellä kannettavien verojen ja maksujen loppusummasta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan katkaisun tekemisestä ainoastaan verotuspäätöksen loppusummassa ei ole menettelyllistä etua. Ehdotus ei ole myöskään hallituksen esityksen periaatteiden mukainen. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa valmisteverotuslain 40 §:n 2 momentin kumoamista. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa muutosta myös johtolauseeseen.

30. Lakiehdotus

64 §.

Hallituksen esityksen mukaan autovero määrättäisiin ja maksettaisiin kunkin verotuspäätöksen osalta täysin euroin jättämällä yli menevät sentit lukuun ottamatta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan katkaisun toteuttamisesta ainoastaan verotuspäätöksen loppusummassa ei saataisi menettelyllistä etua. Sen sijaan veronkantoviranomaisen atk-tekniset näkökohdat huomioon ottaen veron periminen sentin tarkkuudella on perusteltua. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että autoverolain 64 § kumotaan. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa myös lakiehdotuksen johtolausetta muutettavaksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, paitsi 22. lakiehdotus ja 30. lakiehdotus muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

22.

Laki

valmisteverotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 40 §:n 2 momentti, ja

muutetaan (poist.) 16 §:n 7 a kohta, 32 §:n 1 momentin 1 kohta ja 33 § (poist.)

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 7 a kohta laissa 1265/1996 ja 33 § laissa 1016/1998, seuraavasti:

16, 32 ja 33 §

(Kuten HE)

40 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

30.

Laki

autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 64 §, ja

muutetaan (poist.) 6 §:n 1 momentti, 11 §:n 5 momentti, 16 ja 20 §, 25 §:n 1 momentin johdantokappale, 28 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 ja 2 momentti (poist.), sellaisena kuin niistä on 16 § osaksi laissa 1160/1998, seuraavasti:

6, 11, 16, 20, 25, 28 ja 51 §

(Kuten HE)

64 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk (osittain)
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas (osittain)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Iivo Polvi /vas (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila