VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2007 vp

VaVM 12/2007 vp - HE 107/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 107/2007 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Ilkka Karjalainen, Verohallitus

kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

kehittämispäällikkö Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan verontilityslakia muutettavaksi siten, että yhteisöveron kuntien metsävero-osuuden määrittelyn lähtökohtana olisi verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty euromäärä, jota tarkistettaisiin vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​