VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2009 vp

VaVM 12/2009 vp - HE 129/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 129/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Eija Lönnroth, Verohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Verotililain sekä sen yhteydessä annettujen eräiden muiden verolakien voimaantulosäännöksiin sisältyviä soveltamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Elokuussa 2009 voimaan tulleita lakeja sovellettaisiin vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Väliaikaiset lait olisivat voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi teknisluonteisia täsmennyksiä verotililakiin ja korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin, jotka ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Esitys sisältää teknisluonteiset muutokset siten, että verotililakia ja siihen liittyviä muiden verotusta koskevien lakien muutoksia sovellettaisiin alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti vasta vuoden 2010 alusta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Lauri Kähkönen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (osittain)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen

​​​​