VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2010 vp

VaVM 12/2010 vp - HE 288/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 288/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

veroyliasiamies Timo Räbinä, Verohallitus

veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Helsingin hallinto-oikeus
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Keskuskauppakamari
 • Kirkkohallitus
 • Suomen Kuntaliitto.

Korkein hallinto-oikeus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, oikeusministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Suomen ortodoksinen kirkollishallitus ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Verohallinnosta, jolla toteutetaan Verohallinnon hallintorakenteen uudistamisen toinen vaihe. Nykyisin verotusta varten on valtiovarainministeriön alainen Verohallinto, jonka virkaalueena on koko maa.

Uudistuksen vaiheittaisen toteutuksen vuoksi useissa verolaeissa toimivaltaiseksi organisaatioyksiköksi säädetään edelleen Verohallinnon tietty yksikkö. Verohallitukselle, verovirastoille tai muulle verotuksesta vastaavalle Verohallinnon yksikölle säädetty toimivalta ehdotetaan muutettavaksi Verohallinto-nimiselle viranomaiselle. Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä Verohallinnon organisaatiosta annettaisiin kahdella valtioneuvoston asetuksella, säädöskokoelmassa julkaistavalla Verohallinnon työjärjestyksellä sekä Verohallinnon yksiköiden ja toimielinten työjärjestyksillä.

Verohallinnossa olisi nykyisten verovirastokohtaisten verotuksen oikaisulautakuntien asemesta yksi verotuksen oikaisulautakunta, joka olisi pysyvä toimielin ja jonka toimialueena olisi koko maa. Oikaisulautakunta toimisi jaostoihin jakautuneena. Lautakunnan jaostojen lukumäärästä, sijaintipaikoista ja pääasiallisista tehtävistä määrättäisiin Verohallinnon työjärjestyksessä ja tehtävien jakautumisesta jaostojen kesken määrättäisiin tarkemmin lautakunnan työjärjestyksessä. Verohallintoon perustettaisiin verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajien virat.

Keskusverolautakunnasta annettu laki kumottaisiin ja keskusverolautakuntaa koskevat säännökset siirrettäisiin Verohallinnosta annettuun lakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan syyskuun alusta 2010. Verotuksen oikaisulautakuntaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2013 aloittavaan Verohallinnon verotuksen oikaisulautakuntaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä eräin vähäisin teknisluonteisin muutoksin.

Esityksen taustaa

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa lainsäädäntöteknisesti päätökseen muutos, jolla Verohallinnosta muodostettiin 1.5.2008 lukien yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen. Eri verolakeihin tuolloin jääneet vanhan alueellisen hallintorakenteen mukaiset toimivaltasäännökset on tarkoitus saattaa nyt ajan tasalle. Sen vuoksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi säädettäisiin nyt kattavasti eri verolaeissa Verohallinto. Lisäksi nykyinen Verohallinnosta annettu laki korvattaisiin uudella samannimisellä lailla.

Kysymys on näin pitkälti uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimintamallien edellyttämästä lainsäädäntöhuollosta.

Myös uusi Verohallintolaki noudattaisi eräitä tarkennuksia lukuun ottamatta varsin kiinteästi voimassa olevan lain periaatteita; se toimisi lainsäädäntökehikkona, joka mahdollistaisi Verohallinnon toiminnan organisoinnin joustavasti eri tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Sääntelyn välineinä olisivat lain lisäksi edelleen valtioneuvoston asetukset sekä Verohallinnon ja sen yksiköiden työjärjestykset. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin mm. Verohallinnon yksiköiden lukumäärästä, nimistä, toimialueista ja pääasiallisista tehtävistä, kuten nykyisinYksiköitä olisivat esitykseen liitetyn asetusluonnoksen mukaan mm. Yritysverotus, Verotarkastus, Veronkanto ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, joiden kaikkien toimialueena olisi koko maa. Tämä tukisi uusia asiakasryhmittäisiä valtakunnallisia toimintatapoja. Lisäksi henkilöverotuksen toimittamista ja perusvalvontaa varten olisi Uudenmaan, Itä-Suomen, Länsi-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen verovirastot, joiden toimialueena olisi toistaiseksi asetuksessa mainitut, maakunnittain määräytyvät alueet. Tarkoitus on kuitenkin, että myös henkilöverotus muodostaa aikanaan oman valtakunnallisen yksikkönsä.. Verohallinnon ja yksiköiden työjärjestyksessä määrättäisiin vastaavasti tarkemmin Verohallinnon organisaatiosta, yksiköiden tehtäväjaosta ym. erilaisten tarpeiden ja painotusten perusteella.

Asiallisesti uutta olisi muutos, joka liittyy verotuksen oikaisulautakuntien asemaan ja toimivaltaan. Tarkoitus on, että myös tältä osin siirrytään yhteen, valtakunnallisen toimivallan omaavaan elimeen nykyisten verovirastokohtaisten oikaisulautakuntien sijasta. Samalla oikaisulautakunnasta tulisi pysyvä toimielin virkapuheenjohtajineen.

Lautakunta toimisi jaostoihin jakautuneena, ja siinä olisi nykyiseen tapaan Verohallinnon, kuntien sekä eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamia jäseniä. Jaostojen lukumäärästä, pääasiallisista tehtävistä ja sijaintipaikoista määrättäisiin Verohallinnon työjärjestyksessä ja toiminnan järjestämisestä lautakunnan omassa työjärjestyksessä. Tällöin voitaisiin esimerkiksi keskittää erityisasiantuntemusta vaativat asiat omiin jaostoihinsa ja edistää näin ratkaisukäytännön yhtenäisyyttä. Esimerkkeinä tällaisista asiaryhmistä on mainittu perintö- ja lahjaverotusta tai siirtohinnoittelua koskevat oikaisuvaatimukset.

Yksi lainsäädäntötekninen muutos olisi se, että keskusverolautakuntaa koskevat säännökset siirrettäisiin Verohallintolakiin. Samalla keskusverolautakunnasta annettu erillislaki kumottaisiin. Muutoksella ei olisi kuitenkaan vaikutusta keskusverolautakunnan toimivaltaan, itsenäiseen asemaan tai kokoonpanoon.

Valiokunnan kannanotot

Valiokunta pitää esitystä johdonmukaisena ja perusteltuna jatkeena Verohallinnon hallintorakennetta koskeneessa uudistustyössä. Hankkeessa ei ollut alkuaankaan kysymys vain nykyaikana tarpeettomaksi osoittautuneen byrokratian purkamisesta, vaan toimintojen suuntaamisesta Verohallinnon perustehtävän kannalta mielekkäällä tavalla uudelleen. Tällä tavoiteltiin paitsi tehokkuutta myös työn vaikuttavuuden ja verotuksen yhtenäisyyden lisäystä. Samalla voitiin reagoida myös niihin erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin, joiden seurauksena palvelu-, osaamis-, valvonta- ja muut tarpeet sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus vaihtelevat eri puolilla maata. Uudistusta pohjusti myös se pitkäjänteinen kehitystyö, jolla muutettiin hallintorakenteen vaiheittaisen uudistuksen lisäksi merkittävästi myös verotusmenettelyä ja hallinnon toimintatapojaMuutoksista mainittakoon sivullisen tiedonantovelvollisuuden laajennus, esitäytettyjen veroilmoitusten käyttöönotto ja mahdollisuus korjata verotuksessa oleva virhe aiempaa joustavammin myös veronsaajan eduksi. Valiokunnan kannanottoja näihin muutoksiin on käsitelty mietinnöissä VaVM 4/2004 vp — HE 57/2004 vp, VaVM 22/2005 vp — HE 91/2005 vp, VaVM 33/2006 vp — HE 189/2006 vp ja VaVM 5/2008 vp — HE 148/2007 vp..

Uudistus helpottaa kaikkiaan Verohallinnon töiden järjestelyä tarkoituksenmukaisella tavalla ja tukee hallinnon uutta valtakunnallista toimintatapaa. Siihen liittyy puolestaan mahdollisuus edistää merkittäviä oikeudellisia hyveitä, kuten asiantuntemusta, asiakaskohtaista neuvontaa ja verotuksen yhdenmukaisuutta. Tältä kannalta olennaista on mm. ohjauksen keskittäminen yksikkötasolle ja luopuminen alemman tason omista ohjeista. Oikaisulautakunnan toimivallan muutos on sekin merkittävä askel kohti yhdenmukaisempaa ratkaisukäytäntöä.

Verohallintolaissa edellytetään lisäksi, että Verohallinto huolehtii palveluiden saatavuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta, kun se järjestää yksiköittensä ja toimielintensä toimintaa. Verovelvollisella olisi lisäksi aina oikeus saada tieto hänen asiaansa käsitelleistä virkamiehistä ja muista henkilöistä, vaikka toimivaltaisena viranomaisena on aina Verohallinto. Valiokunta pitää näitä näkökohtia perusteltuina hyvän hallinnon ja viranhoitoon liittyvän yleisen virkavastuun toteuttamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

Valiokunta esittää, että 8., 10., 18. ja 27. lakiehdotukseen tehdään seuraavat tarkennukset:

8. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

12 §.

Pykälässä säädetään ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta ja siinä yhteydessä on viitattu keskusverolautakunnasta annettuun lakiin. Koska laki on tarkoitus kumota ja siirtää keskusverolautakuntaa koskevat säännökset Verohallinnosta annettavaan lakiin, viittausta tulisi tarkentaa tätä vastaavasti.

13 §:n 6 momentti.

Lainkohdassa säädetään eräistä tilanteista, joissa rajoitetusti verovelvollisen on esitettävä asuinvaltionsa veroviranomaisen antama todistus täällä toimitettavan verotuksen yhteydessä. Säännöstä ei ole ollut tarkoitus muuttaa muutoin kuin säätämällä Verohallinto täällä toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Hallituksen esityksessä momentin pohjateksti on vaihtunut erehdyksessä aiemmin voimassa olleeseen muotoon. Valiokunta esittää, että säännös palautetaan nykyiseen asuunsa ja siihen tehdään ainoastaan edellä tarkoitettu muutos.

10. Laki korkotulon lähdeverosta

2 §.

Verovelvollisuutta koskevassa säännöksessä on viitattu kumottuun tulo- ja varallisuusverolakiin. Valiokunta esittää, että viittaus oikaistaan ja kohdistetaan voimassa olevaan tuloverolakiin (1535/1992).

8 §.

Pykälässä säädetään ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta. Säännöksessä oleva viittaus tulisi kohdistaa Verohallinnosta annettavaan lakiin kumottavan keskusverolautakunnasta annetun lain sijasta samoin kuin edellä.

18. Laki verotusmenettelystä

84 §:n 1 momentti.

Lainkohdassa säädetään ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta. Säännöksessä oleva viittaus tulisi kohdistaa Verohallinnosta annettavaan lakiin kumottavan keskusverolautakunnasta annetun lain sijasta.

27. Arvonlisäverolaki

190 a §.

Pykälässä säädetään ennakkoratkaisun hakemisesta keskusverolautakunnalta. Säännöksessä oleva viittaus tulisi kohdistaa Verohallinnosta annettavaan lakiin kumottavan keskusverolautakunnasta annetun lain sijasta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 1.—7., 9., 11.—17., 19.—26. ja 28.—35. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 8., 10., 18. ja 27. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

8.

Laki

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 12 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 856/2005, ja

muutetaan 4 §:n 2 momentti, 5 §, 10 b §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §, 12 a §:n 1 ja 4 momentti, 13 §:n 6 momentti, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 21 §:n 1, 3, 4 ja 6 momentti, 23 §:n 2 momentti ja 24 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 1242/1988, 5 §, 11 §:n 2 momentti, 12 a §:n 1 ja 4 momentti, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti sekä 21 §:n 3, 4 ja 6 momentti mainitussa laissa 856/2005, 10 b §:n 3 momentti laissa 970/2005, 12 § laissa 538/1996, 13 §:n 6 momentti laissa 814/2008, 21 §:n 1 momentti laissa 253/2008 sekä 24 §:n 3 momentti laissa 1120/1996, seuraavasti:

4, 5, 10 b ja 11 §

(Kuten HE)

12 §

Keskusverolautakunta voi verovelvollisen tai veron perimiseen velvollisen hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun lähdeveron perimisvelvollisuudesta ja suuruudesta siten kuin Verohallinnosta annetussa laissa ( / ) säädetään.

12 a §

(Kuten HE)

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen on esitettävä asuinvaltionsa veroviranomaisen antama todistus verovirastolle siitä, että 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua lähdeveroa ei hyvitetä asuinvaltiossa. Verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle vastaava todistus 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä.

15—17, 21, 23 ja 24 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

10.

Laki

korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 8 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 539/1996, ja

muutetaan 2 §, 7 §, 8 §, 8 a §:n 1 ja 5 momentti sekä 9, 11—13 ja 17 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § laissa 610/2009, 8 §, 8 a §:n 1 ja 5 momentti mainitussa laissa 539/1996, 11 § osaksi laissa 1571/1995, 12 ja 13 § viimeksi mainitussa laissa ja 17 § laissa 1393/1991 sekä mainituissa laeissa 1571/1995 ja 539/1996, seuraavasti:

2 §

Verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan korkotulon lähdeveroa on Suomessa tuloverolain (1535/1992) mukaan yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö ja kotimainen kuolinpesä.

7 §

(Kuten HE)

8 §

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta voi koronsaajan tai koronmaksajan hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun velvollisuudesta suorittaa korkotulon lähdeveroa siten kuin Verohallinnosta annetussa laissa ( / ) säädetään.

8 a, 9, 11—13 ja 17 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

18.

Laki

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 80—82 §, sellaisina kuin ne ovat, 80 ja 82 § laissa 857/2005 sekä 81 § laissa 238/2008,

muutetaan 6 §, 7 §:n 8 momentti, 8 §, 10 §:n 1 ja 4 momentti, 11 §, 11 a §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 ja 4—8 momentti, 15 a §, 16 §:n 1, 3—11 ja 13 momentti, 17 §:n 1—3 ja 5—12 momentti, 18 §:n 1 — 6 ja 8 momentti, 19 ja 20 §, 22 §:n 3 ja 4 momentti, 22 a §:n 1 momentti, 23 §, 23 a §:n 1 ja 2 momentti, 25 §:n 2 momentti, 26 b §:n 2 momentti, 26 c §:n 1 momentti, 26 e §:n 1 momentti, 39 §, 41 §:n 4 momentti, 48, 49 ja 54 §, 55 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti, 57 §:n 2 momentti, 60 §:n 2 momentti, 61 §, 62 §:n 3 momentti, 63 §:n 2 momentti, 64 §:n 2 momentti, 66 ja 68 §, 70 §:n 1 ja 3 momentti, 71 ja 73—75 §, 76 §:n 1 ja 4 momentti, 77 §:n 7 momentti, 79 §, 84 §:n 1 momentti, 85 §:n 1, 2 ja 4—6 momentti, 91 ja 91 a § sekä 93 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § laissa 505/1998 ja laissa 1165/2002, 7 §:n 8 momentti, 10 §:n 1 ja 4 momentti ja 84 §:n 1 momentti sekä 85 §:n 1 momentti laissa 1145/2005, 8 ja 75 § mainitussa laissa 505/1998 ja laissa 1079/2005, 11 §, 11 a §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 18 §:n 4 momentti, 55 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti, 57 §:n 2 momentti, 77 §:n 7 momentti ja 93 a §:n 3 momentti mainitussa laissa 1079/2005, 13 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 14 §:n 1 momentti, 19, 20, 54 ja 61 §, 63 §:n 2 momentti, 76 §:n 1 ja 4 momentti sekä 85 §:n 2, 5 ja 6 momentti mainitussa laissa 505/1998, 15 §:n 2 ja 4—8 momentti, 16 §:n 8 ja 9 momentti, 17 §:n 1—3 ja 5 momentti, 22 a §:n 1 momentti, 23 § sekä 23 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 565/2004, 15 a §, 17 §:n 7—9 momentti sekä 22 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1224/2006, 16 §:n 4 momentti laissa 1122/1996, 16 §:n 5 ja 6 momentti laissa 1127/1996, 16 §:n 7 momentti laissa 1172/1998, 16 §:n 10 momentti laissa 410/2005, 16 §:n 11 momentti laissa 1089/2005, 16 §:n 13 momentti laissa 947/2008, 17 §:n 6 momentti laissa 775/2004, 17 §:n 10—12 momentti laissa 1142/2007, 26 b §:n 2 momentti, 26 c §:n 1 momentti ja 26 e §:n 1 momentti laissa 1067/2003, 41 §:n 4 momentti laissa 907/2001, 62 §:n 3 momentti, 64 §:n 2 momentti, 66 ja 73 § sekä 85 §:n 4 momentti mainitussa laissa 238/2008, 79 § osaksi mainitussa laissa 505/1998 ja 91 a § laissa 1263/2001, seuraavasti:

6—8, 10, 11, 11 a, 12—15, 15 a, 16—20, 22, 22 a, 23, 23 a, 25, 26 b, 26 c, 26 e, 39, 41, 48, 49, 54—57, 60—64, 66, 68, 70, 71, 73—77 ja 79—82 §

(Kuten HE)

84 §

Ennakkoratkaisun hakeminen keskusverolautakunnalta

Keskusverolautakunta voi verovelvollisen tai yhtymän kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta siten kuin Verohallinnosta annetussa laissa ( / ) säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

85, 91, 91 a ja 93 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

27.

Laki

arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c §:n 5 momentti ja 203 §, sellaisena kuin ne ovat, 13 c §:n 5 momentti laissa 1486/1994 ja 203 § laissa 700/1994, sekä

muutetaan 13 a §:n 1 momentti, 26 f §, 72 k §:n 1 ja 4 momentti, 128 §:n 1 ja 2 momentti, 130 §:n 4 momentti, 130 a §:n 5 momentti, 133 c §:n 1 momentti, 133 f:n §:n 1—3 momentti, 133 g §:n 1 ja 4 momentti, 133 h §:n 1 ja 5 momentti, 133 k §:n 2 momentti, 133 n §:n 2 momentti, 133 o §, 133 s §:n 1 momentti, 147 §:n 3 momentti, 149 c §:n 1 momentti, 157 ja 158 §, 162 c §:n 1 ja 3—6 momentti, 164 §, 165 §:n 1 momentti, 167 §, 168 §:n 1 momentti, 168 a §:n 1 momentti, 169 §:n 1 momentti, 170 §:n 1 momentti, 170 a ja 171 §, 171 a §:n 2 momentti, 173 §:n 1 momentti, 173 a §:n 1 momentti, 174 §:n 1 momentti, 174 a ja 175 §, 176 §:n 1 ja 2 momentti, 177 §:n 1 ja 2 momentti, 179 §:n 2 momentti, 180 §:n 2 momentti, 182 §:n 4 momentti, 185 §, 188 §:n 5 momentti, 188 a §:n 1 momentti, 189 §, 190 §:n 1, 4 ja 5 momentti, 190 a §, 192 §:n 1 momentti, 193 §:n 1 momentti, 193 a §, 194 §:n 1—3 momentti, 195 §, 198 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 201 ja 206 §, 209 §:n 2 momentti, 209 e §, 209 h §:n 10 kohta ja 209 m §,

sellaisina kuin niistä ovat 13 a §:n 1 momentti laissa 1265/1997, 26 f §, 133 c §:n 1 momentti ja 174 a § laissa 1486/1994, 72 k §:n 1 ja 4 momentti sekä 128 § 1 ja 2 momentti laissa 1767/1995, 130 §:n 4 momentti ja 130 a §:n 5 momentti laissa 1457/2001, 133 f §:n 1—3 momentti, 133 g §:n 1 ja 4 momentti, 133 h §:n 1 ja 5 momentti ja 133 o § laissa 971/2002, 133 k §:n 2 momentti, 169 §:n 1 momentti, 193 §:n 1 momentti ja 194 §:n 1 momentti laissa 246/2008, 133 n §:n 2 momentti, 133 s §:n 1 momentti, 147 §:n 3 momentti, 149 c §:n 1 momentti, 162 c §:n 1 ja 3—6 momentti, 164 §, 165 §:n 1 momentti, 176 §:n 1 ja 2 momentti, 177 §:n 1 ja 2 momentti, 179 §:n 2 momentti, 180 §:n 2 momentti, 182 §:n 4 momentti, 185 §, 188 a §:n 1 momentti, 192 §:n 1 momentti sekä 206 ja 209 e § laissa 605/2009, 158 § ja 168 §:n 1 momentti laissa 1123/1996, 168 a § 1 momentti laissa 915/2001, 170 §:n 1 momentti, 171 § sekä 171 a §:n 2 momentti laissa 350/1995, 170 a §, 209 h §:n 10 kohta ja 209 m § laissa 1061/2007, 173 a §:n 1 momentti laissa 1103/2006, 175 § laissa 377/1994 ja mainitussa laissa 246/2008, 188 §:n 5 momentti laissa 377/1994, 190 § 1, 4 ja 5 momentti ja 190 a § laissa 542/1996, 193 a § laissa 1072/2003, 195 §, 198 §:n 1 ja 3 momentti sekä 201 ja 206 § mainitussa laissa 700/1994, 198 §:n 4 momentti laissa 1381/1997 sekä 209 §:n 2 momentti ja 209 e § laissa 325/2003, seuraavasti:

13 a, 26 f, 72 k, 128, 130, 130 a, 133 c, 133 f—h, 133 k, 133 n, 133 o, 133 s, 147, 149 c, 157, 158, 162 c, 164, 165, 167, 168, 168 a, 169, 170, 170 a, 171, 171 a, 173, 173 a, 174, 174 a, 175—177, 179, 180, 182, 185, 188, 188 a, 189 ja 190 §

(Kuten HE)

190 a §

Keskusverolautakunta voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen siten, kuin Verohallinnosta annetussa laissa ( / ) säädetään.

_______________

192, 193, 193 a, 194, 195, 198, 201, 206, 209, 209 e, 209 h ja 209 m §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen