VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2011 vp

VaVM 12/2011 vp - HE 38/2011 vp HE 78/2011 vp HE 112/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 38/2011 vp).

Lisäksi eduskunta on 18 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä (HE 78/2011 vp) sekä 15 päivänä marraskuuta 2011 hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen toisesta täydentämisestä (HE 112/2011 vp).

Valiokunta on käsitellyt esitykset yhdessä ja antaa niistä yhteisen mietinnön.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

60 Metsätalous

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille esitetään lisättäväksi 3 750 000 euroa. Vastaava vähennys on esitetty pienpuun energiatuki -momentille (30.60.47). Uuden pienpuun energiatukijärjestelmän käyttöönotto vaatii Euroopan komission hyväksymisen. Hyväksyntä on kuitenkin viivästynyt, ja tukea maksetaan siten edelleen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla. Käsiteltävän momentin määräraha nousee esityksen myötä yhteensä 79 780 000 euroon.

Metsäkeskusten arvion mukaan vuoden 2011 määrärahatarve on noin 95—100 miljoonaa euroa, joten esitetystä lisäyksestä huolimatta tuesta siirtyy noin 15—20 miljoonaa euroa maksettavaksi vuoden 2012 määrärahasta. Tukien maksaminen on jouduttu keskeyttämään osassa metsäkeskuksista jo keväällä 2011.

Määrärahojen riittämättömyys koskee erityisesti nuoren metsän hoitoa, energiapuunkorjuuta ja haketusta sekä juurikääväntorjuntaa. Juurikääpä on yksi pahimmista metsiemme tuhoajista. Sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 50—60 miljoonan euron menetykset. Torjunnan ulottamisella todettujen tuhoalueiden reuna-alueille voidaan estää taudin leviämistä.

Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kohdistetut tuet ovat erittäin tärkeitä metsäenergian käytölle asetettujen lisäystavoitteiden sekä Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 metsän kasvulle ja sen hyödyntämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa. Laiminlyötyjen nuorten taimikoiden hoito vaikuttaa markkinoille muutaman kymmenen vuoden kuluttua tulevan puun määrään ja laatuun. Töiden suuntaamisen ja tasaisen jatkumisen kannalta myönnettävällä tuella on merkittävä ohjaava vaikutus.

Lakisääteisten maksujen viivästyminen aiheuttaa rahoitusongelmia erityisesti töitä toteuttaville yrittäjille ja organisaatioille, jotka yhä useammin hakevat tuet metsänomistajien puolesta metsäkeskuksilta. Valiokunta ei pidä hyväksyttävänä, että tehdystä työstä ja hankinnoista aiheutuneet saamiset viivästyvät pahimmissa tapauksissa jopa yli puoli vuotta, ja toteaa samalla, että maksatusten viivästyminen myös vähentää sekä metsänomistajien että koneurakoitsijoiden kiinnostusta ryhtyä uusiin puuntuotannon kestävyyttä turvaaviin hankkeisiin.

Valiokunta pitää osoitettua määrärahaa tarpeeseen nähden liian pienenä ja lisää momentille 2 500 000 euroa.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 6 250 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2011 saa tehdä edellä mainitun lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 87 660 000 eurolla.

TULOARVIOT

Osasto 15

LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille ehdotetaan lisättäväksi 2 500 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 6 596 998 000 euroa. Lisäys johtuu menomomentille 30.60.44 ehdotetusta muutoksesta.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentilta vähennetään 1 700 392 000 euroa.

YHTEENVETO

Hallituksen esitysten mukaan ehdotetaan tuloarvioihin (ilman nettolainanottoa ja velanhallintaa) 1 782 947 000 euron lisäystä, nettolainanottoon ja velanhallintaan 1 702 892 000 euron vähennystä ja määrärahoihin 80 055 000 euron lisäystä.

Valiokunta ehdottaa määrärahoihin momentille 30.60.44 lisättäväksi 2 500 000 euroa. Vastaavaa lisäystä ehdotetaan tuloarvioihin momentille 15.03.01.

Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja vuoden ensimmäinen, toinen ja kolmas lisätalousarvio huomioon ottaen 51 355 990 000 euroa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esitysten perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että ehdotus vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisena edellä todetuin muutoksin ja

että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2011 alkaen.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Ismo Soukola /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

valiokuntaneuvos Mari Nuutila

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila