VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2004 vp

VaVM 13/2004 vp - HE 96/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (HE 96/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, ylijohtaja Lasse Arvela, neuvotteleva virkamies Matti Halén ja ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

ekonomisti Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

professori Edward Andersson

professori Heikki Niskakangas

professori Olli Ryynänen

professori Kari S. Tikka

OTT Raimo Immonen

OTT Hannele Ranta-Lassila

ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

ekonomisti Eugen Koev, Akava ry

KTM Karri Nieminen, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

johtaja, kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkon keskusrahasto edustaen Kirkkohallitusta

toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy

toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Componenta Oyj

hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo, Ensto Oy

toimitusjohtaja Niklas Geust, FIM Omaisuudenhoito Oy

hallituksen puheenjohtaja Berndt von Frenckell, Frenckellin Kirjapaino Oy

toimitusjohtaja Matti Nurminen, Hakaniemen Metalli Oy

hallituksen puheenjohtaja Erik Hartwall, Oy Hartwall Ab

hallituksen jäsen Philip Aminoff, Helvar Merca Oy

hallituksen puheenjohtaja C-G Ingman, Ingman Group Oy

toimitusjohtaja Reijo Flink, Itikka Osuuskunta / A-Tuottajat

toimitusjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy

veroasiantuntija Marja-Liisa Lindell, Kesko Oyj edustaen Kaupan Keskusliittoa

kauppaneuvos Heimo Aho, SKS-tekniikka Oy edustaen Kaupan Keskusliittoa

veroasiainpäällikkö Kirsi Rosenblad, SOK edustaen Kaupan Keskusliittoa

hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, Keski-Uusimaa-konserni

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone Oyj

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

järjestöjohtaja Jaakko Punkari, Metsäliitto osuuskunta

talousjohtaja Harri Luhtala, Osuuspankkikeskus

tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

elinkeinopoliittinen asiamies Helena Pollari, Palvelutyönantajat ry

tutkimusjohtaja Raija Volk, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

osuustoimintajohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura

toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

toimitusjohtaja Matti Inha, Suomen Hypoteekkiyhdistys

erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen Kuntaliitto

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

varatuomari Esko Tuominen, Suomen veroasiantuntijat ry edustaen myös KHT-yhdistys ry:tä

päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

veroasiantuntija Jouko Jormalainen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

toimitusjohtaja Gretel Ramsay, Tammet Oy

johtaja Tero Honkavaara, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

johtaja Jouko Oksanen, Työeläkevakuuttajat TELA ry edustaen myös Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

intern auditor Bengt Höstman, Österbottens Kött

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet

 • valtiovarainministeriö
 • Osakesäästäjien Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolain muutokset liittyvät luovutusvoittoa ja alijäämähyvitystä koskeviin säännöksiin. Yksityishenkilöiden yli kymmenen vuotta omistaman omaisuuden hankintameno-olettama alennettaisiin 40 prosenttiin. Lisäksi osakeannissa saatujen osakkeiden hankintamenon laskentaa koskevia säännöksiä muutettaisiin. Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden ja niiden perusteella saamien osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno jaettaisiin uusille ja vanhoille osakkeille.

Lahjana saadun omaisuuden hankintamenoksi katsottaisiin lahjoittajan hankintameno, jos lahjansaaja luovuttaa omaisuuden ennen kuin vähintään yksi vuosi on kulunut lahjoituksesta. Perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin tähän liittyen siten, että lahjaan näissä tilanteissa sisältyvä piilevä verovelka voitaisiin ottaa lahjan arvossa huomioon. Jos luovutus tapahtuisi käypää hintaa alhaisemmasta arvosta, luovutus jaettaisiin luovutusvoittoa laskettaessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan. Tällöin luovuttajan hankintamenoksi katsottaisiin se osa hankintamenosta, jonka voitaisiin katsoa kohdistuvan vastikkeelliseen luovutukseen. Lisäksi tuloverolakia muutettaisiin siten, että omaisuuden luovutuksesta ei katsottaisi syntyvän veronalaista tuloa, jos yhteenlasketut luovutushinnat jäävät verovuonna alle 1 000 euron.

Tuloverolaissa säädettyä kiinteän omaisuuden luovutusvoiton veronhuojennusta supistettaisiin. Luovutettaessa kiinteää omaisuutta valtion liikelaitokselle veronhuojennus tulisi sovellettavaksi ainoastaan silloin, kun omaisuus luovutetaan luonnonsuojelutarkoitukseen, puolustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.

Ensiasuntoon kohdistuvan asuntolainan koroista muodostuneen alijäämähyvityksen korotus nostettaisiin kahteen prosenttiyksikköön. Lisäksi lapsiperheiden alijäämähyvityksen enimmäismääriä korotettaisiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Valiokunta ehdottaa seuraavia muutoksia lakiehdotuksiin:

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

47 §:n 3 mom.

Osakkeiden hankintamenon laskemista osakeannissa ehdotetaan yksinkertaistettavaksi niissä tilanteissa, joissa sekä rahastoanti että maksullinen uusmerkintä toteutetaan samanaikaisesti. Tällaisessa annissa maksettu hinta jaettaisiin myös rahastoantiosakkeelle. Alkuperäiselle osakkeelle, uusmerkinnässä saadulle sekä rahastoantiosakkeelle tulisi siten samansuuruinen hankintameno. 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi tätä koskeva tarkennus.

2. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

21 a §.

Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan tarkennettavaksi toisen virkkeen osalta niin, että vähennettävä enimmäismäärä määräytyy luovutusvoiton veron perusteella, kuten pääsäännössä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 1 ja 3 momentti, 49 §:n 2 momentti, 50 §:n 2 momentti ja 131 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 46 §:n 1 momentti laissa 475/1998, 49 §:n 2 momentti laissa 1360/2002, 50 §:n 2 momentti laissa 1220/1999, 131§:n 1 momentti laissa 896/2001 ja 131 §:n 3 momentti laissa 1222/1999, sekä

lisätään 47 §:ään uusi 5 momentti ja 48 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

46 §

(Kuten HE)

47 §

Omaisuuden hankintamenon laskemista koskevia erityisiä säännöksiä

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden tai osuuksien hankintamenoa ei oteta huomioon näiden perusteella merkityn optiolainan, optio-oikeuden, vaihtovelkakirjan tai merkintäoikeuden hankintamenoa laskettaessa. Verovelvollisen aikaisemmin omistaman osakkeen tai osuuden hankintameno sekä sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden hankintameno jaetaan sekä aikaisemmin omistetun että sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden hankintamenoksi. Jos rahastoanti ja uusmerkintä on toteutettu samanaikaisesti, jaetaan aikaisemmin omistetun osakkeen ja sen perusteella annissa saatujen osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno kaikkien näiden osakkeiden hankintamenoksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 mom. kuten HE)

48—50 ja 131 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä heinäkuuta 1940 annettuun perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) uusi 21 a § seuraavasti:

21 a §

Jos tuloverotuksessa on sovellettu tuloverolain 47 §:n 1 momentin säännöstä, jonka perusteella omaisuuden hankintameno on laskettu lahjoittajan hankintamenosta, omaisuuden arvosta vähennetään tuloverotuksessa luovutusvoitosta maksuunpantu vero. Omaisuuden arvosta vähennetään kuitenkin enintään se veron määrä, joka luovutusvoitosta olisi määrätty, jos luovutushintana olisi ollut lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Hankintameno-olettaman muutos

Hallitus esittää yli 10 vuotta omistettuun omaisuuteen kohdistuvaa hankintameno-olettamaa pienennettäväksi 50 prosentista 40 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntivoittojen verotus kiristyy 14,5 prosentista 16,8 prosenttiin. Tämä on selkeä veronkiristys, jolle hallitus ei ole esittänyt hyviä perusteita.

Nyt esitettävällä muutoksella asetettaisiin lyhyt- ja pitkäaikainen osakesäästäminen eriarvoiseen asemaan. Lyhytaikaisen osakeomistamisen osalta verotus alenee pääomaverokannan laskiessa. Sen sijaan pitkäaikaisen osakesäästämisen verotus kiristyy hankintameno-olettaman huonontamisen myötä. Verokannusteet pitäisi päinvastoin rakentaa joko neutraaleiksi tai pitkäaikaista osakeomistusta suosiviksi. Yli 10 vuotta ylittävässä omistuksessa kyse on erittäin pitkään omistetusta omaisuudesta, jonka osalta hankintamenon selvittäminen on usein hyvin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Tämä korostaa hankintameno-olettaman merkitystä pitkään omistetun omaisuuden myynnissä.

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, kauan omistetun omaisuuden korkeampi hankintameno-olettama perustuu inflaation huomioimiseen. Jo nykyiselläänkin vuosikymmeniä omistettua omaisuutta realisoitaessa verotetaan pääosin inflaatiosta, raja inflaation verotukseen kulkee nykyisellään vuodessa 1982. Esitetty 40 prosentin hankintameno merkitsisi inflaation verottamista aina ennen vuotta 1985 hankitusta omaisuudesta.

Hallitus perustelee veronkiristystä lähinnä sillä, että vastaavasti pääomaverokannan alentaminen alentaa myös pitkään omistetun omaisuuden myyntivoittojen verotusta. Verotuksen säilyttäminen nykytasollaan edellyttäisi kuitenkin hankintameno-olettaman laskemista ko. omaisuuden osalta ainoastaan 1,8 prosenttiyksiköllä. Hallituksen päätös 10 prosenttiyksikön muutoksesta onkin selkeästi poliittinen päätös, jolla rokotetaan suomalaista pitkäaikaisomistusta.

Mielestämme pitkäaikaisomistuksen myyntivoittojen verotuksen kiristämistä ei tule toteuttaa, vaan 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on säilytettävä nykylainsäädännön mukaisessa 50 prosentissa. Myyntivoittojen verotus on Suomessa jo nykyisellään kansainvälisesti vertailtuna hyvin kireää. Useissa muissa maissa on tietyn omistusajan jälkeen tapahtuvat luovutukset säädetty kokonaan verovapaiksi. Näin ollen pääomaverokannan yhden prosenttiyksikön laskun aiheuttama pitkään omistetun omaisuuden myyntivoittojen verotuksen pieni keventyminen on muutos oikeaan, kilpailukykyisempään suuntaan.

Myyntivoittojen veronkiristys hankaloittaisi ja kallistaisi myös sellaisia sukupolvenvaihdoksia, joissa jatkajaa yritystoiminnalle ei löydy yrittäjän lähipiiristä. Myyntivoittoverotuksen kiristys onkin vastoin hallituksen lupauksia yrittäjyyden edistämisestä ja yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamisesta. On aivan selvää, että yritystoiminnan jatkuvuus myös näissä tilanteissa on myös veronsaajan etu.

Osakkeiden hankintamenon määrittäminen osakeannissa

Hallitus esittää verotusta merkittävästi monimutkaistavia muutoksia tuloverolain 47 §:ään. Muutokset koskevat osakkeiden hankintamenon määrittämistä osakeannissa. Esityksen mukaan rahastoannissa saatujen osakkeiden hankintamenoksi luettaisiin osa niiden osakkeiden hankintamenosta, joiden perusteella ne on merkitty. Valiokunnan esittämän täsmennyksen jälkeenkin kyseinen säädösmuutos johtaisi asiantuntijoiden mukaan merkittäviin ongelmiin. Se aiheuttaisi suuret muutostarpeet mm. pankkien ja omaisuudenhoitajien tietojärjestelmiin. Muutos nakertaisi osaltaan myös kansalaisten asemaa kuluttajana, sillä se tekisi säilytysyhteisön vaihtamisesta yhä vaikeampaa verovelvolliselle.

Hallitus esittää em. muutoksia ainoastaan osakkeiden ja osuuksien hankintamenon laskemiselle. Esimerkiksi merkintäoikeuksien hankintamenon laskennan jättämistä muutosten ulkopuolelle hallitus perustelee esityksessään sillä, että "hankintahinnan jakaminen… aiheuttaisi työläitä laskutoimituksia, eikä hankintahinnan määräytymistä monimutkaisten laskutoimitusten kautta voitaisi näissä tilanteissa pitää riittävän selkeänä ja ymmärrettävänä". On aivan selvää, että hankintamenon laskentaan ehdotetut muutokset tulevat aiheuttamaan aivan vastaavia ongelmia myös osakkeiden ja osuuksien hankintamenoa laskettaessa.

Merkittäviä lisäongelmia muutoksesta aiheutuisi tilanteessa, jossa verovelvollisella on samaa osaketta hankittuna useissa erissä ja niiden saannot ovat erityyppisiä (vanhoja osakkeita, maksullisia merkintöjä, rahastoannin perusteella saatuja osakkeita). Tällöin uusille, samaan aikaan ja yhtenä eränä rahastoannissa saaduille osakkeille tulisi erisuuruisia hankintamenoja riippuen niiden saannon perusteena olevien osakkeiden hankintamenosta. Eri osakkeiden hankintamenoista selvillä pysyminen aiheuttaisi ymmärrettävistä syistä merkittäviä käytännön ongelmia sekä verovelvollisille itselleen että veroviranomaisille.

Uudistuksen tarkoituksena on poistaa mahdollisuus spekuloida rahastoannilla hankintamenon kasvattamiseksi. Tältä osin muutosesitys on perusteltu. Hallituksen nyt esittämä muutos johtaisi kuitenkin käytännössä hyvin hankalan ja monimutkaisen lainsäädännön luomiseen. Tältä osin perusteltua on pitäytyä nykylainsäädännössä, kunnes saadaan valmisteltua erikseen em. rahastoanteja koskevan ongelman poistamiseksi yksinkertaisempi lakimuutos.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus) ja että 2. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena.

Vastalauseen muutosehdotus

1.

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 46 :n 1 momentti, 47 §:n 1 ja 3 momentti, 49 §:n 2 momentti, 50 §:n 2 momentti ja 131 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 46 §:n 1 momentti laissa 475/1998, 49 §:n 2 momentti laissa 1360/2002, 50 §:n 2 momentti laissa 1220/1999, 131 §:n 1 momentti laissa 896/2001 ja 131 §:n 3 momentti laissa 1222/1999, sekä

lisätään 47 §:ään uusi 5 momentti ja 48 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

46 §

Luovutusvoiton laskeminen

Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä. Muun verovelvollisen kuin yhteisön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön saamasta luovutushinnasta vähennettävä määrä on kuitenkin aina vähintään 20 prosenttia ja, jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan, vähintään 50 prosenttia luovutushinnasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 §

Omaisuuden hankintamenon laskemista koskevia erityisiä säännöksiä

(1 mom. kuten VaVM)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden tai osuuksien hankintamenoa ei oteta huomioon näiden perusteella merkityn osakkeen, osuuden, optiolainan, optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjan taikka merkintäoikeuden hankintamenoa laskettaessa. (Poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 mom. kuten VaVM)

48—50 ja 131 §

(Kuten VaVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Bjarne Kallis /kd