VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2007 vp

VaVM 13/2007 vp - HE 108/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 108/2007 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Jarmo Mattsson, Verohallitus

kehittämispäällikkö Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia väliaikaisesti muutettavaksi siten, että kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussäännöksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Lakia sovellettaisiin vuosina 2008—2012 tapahtuviin luovutuksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä eräin teknisin täsmennyksin.

Kysymyksessä on jatkolaki tämän vuoden loppuun voimassa olevalle erityislaille, jonka tarkoituksena on ollut helpottaa kuntien vuokra-asuntokannan omistusrakenteen kehittämistä ja hallinnointia määräaikaisen varainsiirtoverovapauden turvin. Verovapautta on nyt tarkoitus jatkaa vuosiksi 2008—2012.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa lain sisältöön — se on perusteltu ja tarkoituksenmukainen mm. käynnissä olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vuoksi.

Sääntely edellyttää kuitenkin lakiteknisesti uutta väliaikaista lakia, jossa säädettäisiin kaikista verovapauden edellytyksistä nykylain tapaan. Sitä sovellettaisiin vuosina 2008—2012 tapahtuviin luovutuksiin. Valiokunta esittää näitä koskevia tarkennuksia. Ehdotetun 43 a §:n 1 momentissa otettaisiin siten huomioon uusi soveltamisaika. Säännökseen lisättäisiin lisäksi uudet 2—6 momentit, jotka vastaisivat sisällöltään nykyisen säännöksen vastaavia momentteja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 29 päivänä marraskuuta 1996 annettuun varainsiirtoverolakiin (931/1996) uusi 43 a § seuraavasti:

43 a §

Määräaikainen verovapaus kunnallisten vuokra-asuntojen omistusjärjestelyssä

Jos kunta tai sen omistama yhtiö vuosina 2008—2012 luovuttaa omistamansa vuokratalokiinteistön, asumisoikeustalokiinteistön taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeet yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle tai sen omistamalle yhtiölle ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovapaus koskee luovutuksia, joissa kunta tai useampi kunta yhdessä omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 90 prosenttia luovutettavasta vuokratalo- tai asumisoikeustalokiinteistöstä taikka vuokra-asunnon, vuokratalon taikka asumisoikeustalon hallintaan oikeuttavista osakkeista sekä vastaanottavan yhtiön osakkeista. (Uusi)

Verovapaan luovutuksen kohteena voivat olla:

1) aravarajoituslaissa tarkoitettujen käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset vuokra-asunnot ja aravavuokratalot tai niiden hallintaan oikeuttavat osakkeet;

2) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 17 §:ssä tarkoitetun käyttö- ja luovutusrajoitusajan alaiset vuokra-asunnot ja korkotukivuokratalot tai niiden hallintaan oikeuttavat osakkeet;

3) vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) 10 §:ssä tarkoitetun 20 vuoden käyttörajoitusajan alaiset asunnot tai niiden hallintaan oikeuttavat osakkeet;

4) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitetut muut asunnot kuin vapaarahoitteiset asumisoikeusasunnot. (Uusi)

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Hakemukseen on liitettävä Valtiokonttorin antama todistus siitä, että luovutus koskee 3 momentissa tarkoitettua kohdetta. (Uusi)

Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää, että veroa ei ole suoritettava. (Uusi)

Veroa ei palauteta enempää kuin luovutuksesta 7 ja 21 §:n mukaan säädetyssä ajassa suoritettuna olisi tullut maksaa. Palautettavalle verolle ei makseta korkoa. (Uusi)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd (osittain)
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​