VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp

VaVM 13/2008 vp - HE 139/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 139/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Merja Sandell, valtiovarainministeriö

tulliveropäällikkö Marko Koski, Tullihallitus

toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry

Kirjallisen lausunnon on asiassa antanut Autoliitto ry. Autoalan Keskusliitto ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan autoverolain 35 a §:ää muutettavaksi siten, että Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö ennen verotuksen toimittamista perustuisi ajolupamenettelyn sijasta tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen. Ehdotetut muutokset pääosin vastaavat nykyisin sovellettavaa käytäntöä.

Autoverolain 33 §:ssä olevaa määritelmää väliaikaisesti Suomessa ajoneuvoa verotta käyttävän henkilön vakinaisesta asuinpaikasta ehdotetaan tarkistettavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk (osittain)
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk (osittain)
 • Leena Harkimo /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​