VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2010 vp

VaVM 13/2010 vp - HE 9/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä maaliskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi (HE 9/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Asta Niskanen, valtiovarainministeriö

johtokunnan neuvonantaja Olli-Pekka Lehmussaari, Suomen Pankki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen kahdenvälisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR:n (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. Tämä olisi Suomen osuus IMF:n varojen kasvattamiseksi. Kahdenvälisen lainan voimassaolo päättyy NAB-sopimuksen tultua voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen taustalla on EU-maiden sitoumus kasvattaa IMF:n varoja, jotta rahasto voisi lisätä rahoitusapua kansainvälisen talous- ja rahoituskriisin kohtaamille jäsenmailleen. Suomi on sopinut osallisuudestaan rahoitusjärjestelyihin muiden EU-maiden kanssa Eurooppa-neuvostossa sekä EU-maiden valtiovarainministereiden epävirallisessa kokouksessa vuonna 2009.

Suomen Pankki on valmis rahoittamaan järjestelyn Suomen osuuden, jos se saa sille valtion omavelkaisen takauksen. Vaatimus riittävistä vakuuksista perustuu Suomen Pankista annetun lain 7 §:ään. Valtiontakaus edellyttää puolestaan perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaan eduskunnan suostumusta.

Suomen Pankki on maksanut Suomen jäsenosuuden IMF:stä sijoittamalla siihen osan valuuttavarannostaan. Se on vastannut myös NAB-järjestelyn (New Arrangement to Borrow) kautta annettavasta rahoituksesta. Tarkoitus on, että Suomen Pankki olisi lainoittajana myös nyt, kun IMF:lle annetaan tilapäistä täydennystä kiintiövaroihin ja kun NAB-järjestelmää uudistetaan ja sen kokonaismäärää korotetaan. Annettavan kahdenvälisen lainan voimassaolo päättyy, kun uudistettu NAB-sopimus tulee voimaan. Tämän odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna tapana järjestää Suomen vastuiden rahoitus. Valiokunta puoltaa eduskunnan suostumusta esityksessä tarkoitetuin tavoin annettavalle valtiontakaukselle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille seuraavien Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavien lainojen vakuudeksi:

1) 1,3 miljardin euron suuruinen kahdenvälinen laina, jonka voimassaolo päättyy kohdassa 2 tarkoitetun NABsopimuksen tultua voimaan

2) 2,23 miljardin SDR:n suuruinen NAB-rahoitusjärjestely.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok (osittain)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen