VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2004 vp

VaVM 14/2004 vp - HE 116/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 116/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö

apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

pääjohtaja Mikko Talvitie, Ilmailulaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) soveltamista Ilmailulaitokseen myöhennettäisiin yhdellä vuodella vuoden 2005 alusta vuoden 2006 alkuun.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Liikelaitoksia koskeva lainsäädäntö koostuu uudesta yleislaista sekä laitoskohtaisista laeista ja asetuksista. Uutta yleislakia sovellettaisiin Ilmailulaitokseen vuoden 2005 alusta.

Ilmailulaitosta koskevaa laitoskohtaista lakia valmisteltaessa on saadun selvityksen mukaan todettu, että Ilmailulaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa oikeussääntöjen antamista ja muutoinkin julkisen vallan käyttöä. Liikenne- ja viestintäministeriö on tämän vuoksi alustavasti päättänyt, että Ilmailulaitoksen julkisten hallintotehtävien hoitaminen erotetaan liikelaitoksesta vuoden 2006 alusta perustettavaan virastoon. Tarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan, että Ilmailulaitos toteuttaa sisäiset järjestelyt sekä julkisten hallintotehtävien eriyttämiset ja tarvittavat henkilöstöjärjestelyt ennen viraston perustamista, jotta uuden viraston toiminta voi ilman katkoksia käynnistyä vuoden 2006 alusta. Uuden viraston perustaminen edellyttää Ilmailulaitosta koskevan lain uudistamisen sekä merkittävien taloudellisten järjestelyjen ja henkilöstövalintojen lisäksi laajaa ilmailulainsäädännön uudistamista. Näistä seikoista johtuen on perusteltua siirtää uuden liikelaitoslain voimaantuloa Ilmailulaitoksen osalta hallituksen esityksen mukaisesti vielä vuodella.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok (osittain)
 • Irja Tulonen /kok (osittain)
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja