VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2014 vp

VaVM 14/2014 vp - HE 129/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 129/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Merja Sandell, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi voimalaitosverolaki ja siihen liittyen verotililain 1 §:n muuttamisesta annettu laki, jotka on hyväksytty ja vahvistettu mutta joita ei ole saatettu voimaan.

Esitys vähentäisi valtion vuotuisia voimalaitosverotuottoja 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2014 alkaen verrattuna tilanteeseen, jossa veroa olisi kannettu.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen