VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp

VaVM 15/2001 vp - HE 96/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §.n muuttamisesta (HE 96/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Matti Halén, valtiovarainministeriö

johtaja Rauno Anttila, opetusministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

kääntäjä, FM Kristiina Rikman, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

varatoimitusjohtaja Jaakko Eskola, Teosto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennys myönnettäisiin myös käyttökorvaustulon perusteella. Kotitaloudelle maksetun työllistämistuen määräaikaista verovapautta ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2001 loppuun.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2001. Työllistämistuen määräaikainen verovapaus koskisi verovuotta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Kari Kantalainen /kok
 •  Iivo Polvi /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyssä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

​​​​