VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

VaVM 15/2006 vp - HE 95/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 95/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssisihteeri Anders Colliander, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon ovat asiassa antaneet Keskuskauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Veronmaksajain Keskusliitto. Elinkeinoelämän keskusliitto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan toukokuussa 2006 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, verotuksellista kotipaikkaa, koron ja rojaltin sekä emoyhtiöiden ja eläkerahastojen saamien osinkojen verottamista, sopimusetuuksien rajoittamista, kaksinkertaisen verotuksen poistamista ja tietojen vaihtamista.

Pöytäkirja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamisella.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Sopimusmuutokset ovat tulleet ajankohtaisiksi kummassakin maassa toteutettujen lainsäädäntömuutosten vuoksi. Merkittävin muutos koskee osinkojen verotusta, jossa lähdevaltion verotusoikeutta kavennetaan asuinvaltion hyväksi. Tarkoitus on, että nykyisten suoria osinkoja koskevan 5 prosentin ja muita osinkoja koskevan 15 prosentin lisäksi osinkoihin sovelletaan jatkossa myös nollaverokantaa. Edellytyksenä on tällöin, että osingonsaaja on eläkerahasto tai yhtiö, joka omistaa vähintään 80 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Muutosten on arvioitu alentavan Suomen verotuloja kaikkiaan vuoden 2004 tasoon verrattuna 35,1—61,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 tasoon verrattuna 52,2— 91,1 miljoonaa euroa. Arvion suuri vaihteluväli johtuu siitä, ettei tilastotietojen perusteella voida eritellä esimerkiksi omistussuhteita tai eri verokantoja. Näin ollen ei ole ollut mahdollista selvittää tarkasti, miten paljon osinkoa vapautuu lähdeverosta. Sopimusmuutos saattaa toisaalta kuitenkin kasvattaa amerikkalaisten sijoittajien ja eläkerahastojen kiinnostusta suomalaisiin osakkeisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006 Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Eva Biaudet /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​