VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2009 vp

VaVM 15/2009 vp - HE 121/2009 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 121/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

ylitarkastaja Riitta Kekäläinen, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon on toimittanut Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annettua lakia ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annettua lakia Euroopan yhteisöjen komission päätöksen mukaisesti siten, että energiatuotteiden valmisteveron palautuksen korotusta ei maksettaisi taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön valmisteveron palautuksen korotusta maksettaisiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä sähköstä, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä selostetuin tarkennuksin.

Esityksen tausta

Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleella lailla korotettiin takautuvasti vuoden 2008 alusta lukien ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle palautettavaa kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön hintaan sisältyvän valmisteveron määrää.

Korotusten maksaminen edellyttää EU:n komission hyväksyntää, koska verojen palauttaminen voi olla valtiontukea. Korotuksista ilmoitettiin komissiolle 19 päivänä marraskuuta 2008. Komissio totesi, että tuki ei täytä maa- ja metsätalousalan valtiontukia koskevien suuntaviivojen sitä edellytystä, jonka mukaan tukea voidaan myöntää ainoastaan toimiin tai palveluihin, jotka on toteutettu tai vastaanotettu sen jälkeen, kun komissio on todennut sen perustamissopimuksen edellytysten mukaiseksi. Komission 29 päivänä toukokuuta 2009 antaman päätöksen mukaan puheena oleva tuki, joka myönnetään komission päätöksen jälkeen käytetyistä energiatuotteista, on perustamissopimuksen mukainen.

Hallitus esittää korotusten palautusten rajoittamista komission päätöksen mukaisesti. Vuonna 2009 ennen 1. päivää kesäkuuta 2009 ja mainittuna päivänä tai sen jälkeen kulutetut energiatuotteet määriteltäisiin ehdotuksen mukaan laskennallisesti, koska palautusten hakijoiden ei voida edellyttää seuranneen energiatuotteiden kulutusta päiväkohtaisesti. Palautusta olisi haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010.

Valiokunnan arvio

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja palautusmenettelyyn liittyviä ratkaisuja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen 4 momenttiin, joka esitetyssä muodossaan voisi johtaa siihen, että korotettuun palautukseen muutoin oikeutetut voisivat tilikauden muutoksen yhteydessä jäädä vaille korotettua palautusta. Yhteisö tai yhteisetuus, jonka tilikausi päättyy 1. päivän tammikuuta ja 31. päivän toukokuuta 2009 välisenä aikana, ei olisi oikeutettu palautukseen verovuonna 2009 käyttämästään polttoöljystä tai sähköstä.

Oikeus saada korotettua palautusta koko verovuodelta 2009 riippuisi siten siitä, onko verovelvollisen tilikausi päättynyt ennen 1. päivää kesäkuuta 2009. Kun verovuodella energiatuotteiden valmisteverotuksessa tarkoitetaan sitä verovuotta tai niitä verovuosia, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana, mainittu 4 momentti merkitsisi seuraavaa: jos yhteisöllä tai yhteisetuudella, jolla kalenterivuoden 2009 aikana päättyy kaksi tilikautta, joista aiempi on päättynyt 31 päivänä toukokuuta tai aiemmin ja myöhempi esimerkiksi 31 päivänä joulukuuta 2009, se ei olisi oikeutettu korotettuun palautukseen myöskään jälkimmäisen tilikauden osalta. Valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan tällaista lopputulosta ei ole tarkoitettu, eikä se valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan olisikaan perusteltua.

Mainitusta syystä valiokunta ehdottaa mainittua 4 momenttia muutettavaksi siten, että yhteisön tai yhteisetuuden oikeus korotettuun palautukseen riippuisi siitä, onko yhtiön verovuosi päättynyt 1. päivän tammikuuta 2009 ja 31. päivän toukokuuta 2009 välisenä aikana. Muutos merkitsee sitä, että jos yhtiöllä tai yhteisetuudella päättyy kalenterivuoden 2009 aikana toinenkin tilikausi, se olisi oikeutettu korotettuun palautukseen 31. päivän toukokuuta 2009 jälkeen käytetyistä energiatuotteista, ja palautuksen määrä tällöin määritettäisiin laskennallisesti 3 momentin mukaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotuksen 4. momentti hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosesitys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhteisö tai yhteisetuus ei ole kuitenkaan oikeutettu 4 §:n mukaiseen palautukseen verovuonna 2009 käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä, jos sen verovuosi on päättynyt 1. päivän tammikuuta 2009 ja 31. päivän toukokuuta 2009 välisenä aikana. Yhteisön ja yhteisetuuden on jätettävä verovuotta 2009 koskeva hakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen