VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2003 vp

VaVM 16/2003 vp - HE 68/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta (HE 68/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

yksikön johtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus

Suomen Kuntaliitto on antanut asiasta kirjallisen lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma- ja liikennevakuutuksen täyskustannusvastuun periaatteen toteuttamista jatketaan vuonna 2004. Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselta peritään tähän tarkoitukseen yhteensä 51 600 000 euron suuruinen maksu. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun 1 päivänä 2004 ja olemaan voimassa vuoden 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Hallitus esittää nyt jo kahdennentoista kerran tilapäistä menettelyä, jonka mukaan vakuutusyhtiöt maksavat lakisääteisesti työ- ja liikennetapaturmasta kunnalliselle terveydenhuollolle aiheutuneet sairaanhoitokustannukset arvioituna kokonaissummana valtiolle, joka siirtää ne Kansaneläkelaitokselle. Valmistelutyö pysyvän sääntelyn aikaansaamiseksi on edelleen vireillä, ja tavoitteena on, että uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa vuoden 2005 alusta. Vuoden 2004 osalta joudutaan siten turvautumaan vielä yksivuotiseen erityislainsäädäntöön.

Suomen Kuntaliitto on huomauttanut lausunnossaan mm. siitä, että vakuutusyhtiöt korvaavat nykyisin vahingosta aiheutuvina sairaanhoitokustannuksina vain potilaille aiheutuvia lakisääteisiä, subventoituja asiakasmaksuja. Korvaukset kattavat Kuntaliiton mukaan erikoissairaanhoidossa keskimäärin 5,4 prosenttia ja terveyskeskuksissa 10,6 prosenttia todellisista kustannuksista. Kuntaliitto on huomauttanut lisäksi siitä, että vakuutusyhtiöiltä perittävä maksu on pysynyt samana vuodesta 1996, kun taas kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttömenot ovat kasvaneet vuodesta 1996 vuoteen 2001 24,9 prosenttia.

Valtiovarainvaliokunta on kiirehtinyt useaan otteeseen tarvetta saada sääntely pysyvälle pohjalle. Valiokunta edellytti lisäksi syksyllä 2001, että vakuutuslaitoksilta perittävän maksun määrä ja perusteet tarkistettaisiin vuoden 2002 aikana, jos pysyvään lainsäädäntöratkaisuun ei päästäisi sitä ennen. Selvitystä ei ole tehty, eikä vakuutusyhtiöiltä perittävään määrään ole ehdotettu muutosta nytkään. Toisaalta valiokunnan kuulemat vakuutusyhtiöt pitävät nykytilaa perusteettomana omalta osaltaan.

Koska asiantila on epätyydyttävä kaikkien osapuolten kannalta, valiokunta pitää tärkeänä, että sääntely saadaan mahdollisimman pian oikeudenmukaiselle ja kestävälle pohjalle ja että uudet säännökset voidaan ottaa käyttöön vuoden 2005 alusta. Valiokunta toteaa lisäksi, että eduskunta on hyväksynyt muuttamattomana samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annetun hallituksen esityksen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 67/2003 vp). Esitys ei anna siten aihetta muutoksiin tässä yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd (osittain)
 • Timo Kalli /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​