VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2005 vp

VaVM 16/2005 vp - HE 63/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 63/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

ylijohtaja Risto Salama, Verohallitus

lakimies Pasi Ovaska, Tullihallitus

yksikönjohtaja Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus

veropoliittinen asiamies Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

tarkastaja Timo Salomaa, Kansaneläkelaitos KELA

osastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari

taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas, Kirkkohallitus

veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ovat ilmoittaneet, että niillä ei ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen veronkantolain korvaava uusi veronkantolaki. Se sisältäisi veron kantoa ja perintää koskevat säännökset. Perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin sisällytettäisiin säännökset, jotka nykyisin ovat veronkantoasetuksessa ja ministeriön päätöksissä. Valtuutussäännöksiä tarkennettaisiin ja lakiin siirrettäisiin niitä koskevat perussäännökset. Samoin otettaisiin huomioon valtion maksuliikkeen uudelleenjärjestelyistä johtuvat muutokset sekä muun lainsäädännön muuttamisesta aiheutuvat muutokset veronkantolakiin. Lain rakennetta eheytettäisiin ja sanamuotoja yhdenmukaistettaisiin.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia siten, että jos rahalaitos ei ole siirtänyt vastaanottamiansa verovaroja määräajassa tullilaitoksen tilille, viivästyskorko määräytyisi veronkantolaissa olevan säännöksen mukaisesti.

Ajoneuvoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvoveron maksuunpantava vähimmäismäärä laskettaisiin 17 eurosta 10 euroon. Lisäksi ajoneuvoverolakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Veronkantolain kokonaisuudistusta koskevassa esityksessä on kysymys nykyisen hajallaan olevan säännöstön teknisestä uudelleen kirjoittamisesta, kokoamisesta ja ajantasaistamisesta perustuslain hengessä. Laissa määriteltäisiin lisäksi veronkantoon ja -perintään liittyvät keskeiset käsitteet. Sisällöllisiin kysymyksiin, kuten veronpalautusten korkokannan tasoon, ei sen sijaan ole ollut tarkoitus puuttua tässä yhteydessä.

Ehdotettu uusi laki on valiokunnan saaman selvityksen mukaan verohallinnon kannalta toimiva ja toteutettavissa hyvin myös teknisesti. Tämä on esityksen hyväksymisen kannalta keskeistä, koska veronkantolaki — niin voimassa oleva kuin ehdotettu uusi laki — säätelee ensisijassa juuri viranomaisen toimintaa. Esitystä on valmisteltu yhteistyössä verohallinnon ja muiden tahojen kanssa, jotka lakia joutuvat ensi kädessä soveltamaan. Näin siitä on saatu selkeä, käytännöllinen ja johdonmukainen. Hyvänä on pidetty lisäksi myös sitä, että lakiehdotuksessa määritellään selkeästi, mitä oikeuksia verohallinnolla on veronkantotoimen tekniseen ohjaukseen.

Esitystä on pidetty myös verovelvollisten kannalta nykytilaa selkeyttävänä. Esitettyjen muutosten ei ole katsottu myöskään muuttavan veronmaksajan oikeuksia tai velvollisuuksia. Esimerkiksi valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esiin nostettu 34 §:n säännös perintäkeinoista vastaa sisällöllisesti nykyistä lakia. Vaikka maksumuistutus on mainittu lainkohdassa vasta toissijaisena perintäkeinona, se on käytännössä kuitenkin ensisijainen toimi. Näin on tarkoitus menetellä valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös vastaisuudessa. Samoin hallituksen esitykseen liittyvä asetusluonnos vastaa sisällöllisesti nykysääntelyä. Kysymys on tältäkin osin teknisestä uudelleenkirjoituksesta.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen siltä osin kuin se koskee valmisteverotuslakia tai ajoneuvoverolakia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok (osittain)
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​